Täze önümler

 • Suw geçirmeýän zarýad berilýän COB LED farasy sensor datçigi

  Suw geçirmeýän COB LED farasy Senso ...

  【Super Bright LED fara 1200 1200mAh batareýa paketinde gurlan 3 yşyklandyryş re withimi bilen zarýad berilýän faranyň dizaýny, 350 lýumen ýagtylyk çykaryp biler.Fara çyralary ylgaw, kempir, balyk tutmak, gezelenç, ylgaw, sumka üçin iň oňat saýlawdyr.【3 çyra reesimi together COB we LED bilelikde COB Pes COB gyzyl, sensor re modeimi (COB we LED ýakylýar, wyklýuçateli uzak basyň) ion Hereket sensory fore Maňlaý çyrasy adaty tertibi saklaýar, 3 sek çenli uzak basyň welosiped sürmän öçüriň ...

 • Batareýa görkezijisi kempir çyrasy, 1000LM bilen batareýa bilen işleýän LED, 4 ýagtylyk rejesi, suw geçirmeýän çadyr çyrasy, Tupan, gyssagly kömek, halas ediş enjamlary, gezelenç, balykçylyk, öý a ...

  Batareýa görkezijisi kempir çyrasy, batareýa powe ...

  Aýratynlyklary Batareýanyň güýji görkezijisiniň funksiýasy, aşagyndaky Hook.Brokary ýagtylyk we ölçelýän: 1000 lýuma çenli ýagtylygy sazlamak üçin düwmäni uzak basyň, tutuş meýdany okamak ýa-da ýagtylandyrmak üçin amatly.4 Yşyklandyryş tertibi: lightagtylyk reesimlerini üýtgetmek üçin düwmä gysga basyň (gündizine ak, ýyly ak, doly ýagtylyk, ýalpyldawuk).Uzyn batareýanyň ömri: 3pc batareýalar bilen işleýär (muňa girmeýär), hatda 1000 lýumen ýagtylyk şertlerinde-de 12 sagat dowam edip biler.Zarýad berilmeýär.IPX4 suwa çydamly: ...

 • 4 Baş COB LED Gün diwary çyrasy PIR hereket datçigi, Patio Pathway Yard Garden Driveway howuzy üçin USB zarýad beriji uzakdan dolandyryş

  4 Baş COB LED Gün diwar çyrasy PIR hereket datçikleri ...

  Aýratynlyklary 【Ultra-ýagty gün çyralary ider Giňişleýin yşyklandyryş örtügi; Dört kelleli dizaýn we 215 güýçli yşyklandyryjy bilen enjamlaşdyrylan Deerdance gün howpsuzlyk çyralary, has az yşyklandyryjy bilen beýleki gün çyralary bilen deňeşdirilende, şöhle has köp jemlenendir we yşyklandyryş diapazony has giňdir, bu ýokary ýokary ýagtylygyň uly meýdanyny üpjün edip biler.【2-in-1 Ulanyş wariantlary human Adamlaşdyrylan dizaýn bilen bu gün çyralaryny gurşun diwar çyrasy hökmünde gurup bolýar (nurbat ...

 • Gyzgyn satuw LED Açyk açyk balyk tutmak gijesi Balyk tutmak ýakynlaşdyrma farasy

  Gyzgyn satuw LED Daşarda açyk balyk tutmak gijesi balyk ...

  gowy hilli zatlar, agressiw nyrh we iň oňat dükan kömegi berip bileris.Biziň barjak ýerimiz “Gyzykly satuw üçin bu ýere kynçylyk bilen gelýärsiňiz we size ýylgyryş berýäris” “LED” açyk açyk balyk tutmak gijesi balyk tutmak ýakynlygy farasy, geljekdäki iş gatnaşyklary üçin biziň bilen habarlaşmak üçin müşderileri garşylaýarys.Önümlerimiz iň gowusy.Bir gezek saýlanandan soň, baky kämillik!gowy hilli zatlar, agressiw nyrh we iň gowy dükançy bilen üpjün edip bilýäris ...

 • OEM suw geçirmeýän faranyň işleýiş datçigi, zarýad berilýän COB LED farasy

  OEM suw geçirmeýän faranyň işleýän datçigi zarýad ...

  Gowy enjamlaşdyrylan desgalarymyz we nesiliň ähli basgançaklarynda ýokary hilli dolandyryş, lomaý OEM Brightenlux ýöriteleşdirilen ýeňil suw geçirmeýän işleýän datçigi zarýad berilýän COB LED farasy üçin alyjylaryň umumy bahasyny kepillendirmäge mümkinçilik berýär, ähli bahalar degişli satyn almagyň mukdaryna baglydyr;näçe köp satyn alsaň, şonça-da tygşytly bolýar.Şeýle hem köp sanly meşhur markalara ajaýyp OEM kömegini hödürleýäris.Gowy enjamlaşdyrylan desgalarymyz we başga-da ...

 • Iň arzan bahasy 80W 100 Watt 300 Watt Bir Gün köçesinde LED gün çyrasy batareýa bilen açyk çyralar

  Iň arzan bahasy 80W 100 Watt 300 Wa ...

  Kärhanamyzyň “Hil, netijelilik, innowasiýa we bitewilik” ruhuna ýapyşýarys.Baý çeşmelerimiz, ösen tehnikalarymyz, tejribeli işçilerimiz we iň arzan bahalar üçin 80W 100 Watt 300 Watt üçin ajaýyp hyzmatlar bilen müşderilerimiz üçin has köp baha döretmegi maksat edinýäris, senagat dolandyryşynyň artykmaçlygy bilen Bu iş, häzirki bazaryň öňdebaryjy bolmagy üçin geljegi goldamaga ygrarlydy ...

 • Definitionokary kesgitleme Täze geliş Kl3lm (A) Içerki howpsuz integrirlenen simsiz LED fara çyrasy çyrasy, magdan tunelleri üçin kemping balyk tutmak çäkli giňişligi

  Definitionokary kesgitleme Täze geliş Kl3lm (A) Içerki ...

  “Hil ýokary, hyzmatlar iň ýokary, durmak birinji ýerde durýar” diýen dolandyryş ýörelgesine eýerýäris we ýokary kesgitleme üçin täze geliş Kl3lm (A) Sos Strobe bilen içerki howpsuz birleşdirilen simsiz LED farasy çyrasy bilen ähli müşderiler bilen üstünlik dörederis we paýlaşarys. Magdançylyk tunelleri üçin kemping üçin balyk tutmak çäkli giňişlik, uzak wagtlap kiçi telekeçilik birleşiklerine çagyrmak üçin sözüň hemme ýerinde alyjylary garşylaýarys.Biziň çözgütlerimiz iň ýokarky.Bir gezek saýlanansoň, Ex ...

 • OEM / ODM Hytaý Gün çyrasy Kemping gezelençleri üçin telefon güýçlendirijisi bilen ýokary hilli

  OEM / ODM Hytaý Gün çyrasy P bilen ýokary hilli ...

  “Içerki bazara esaslanmak we daşary ýurt biznesini giňeltmek” OEM / ODM China Solar Lantern Highokary hilli kemping gezelençleri üçin telefon zarýad berijisi üçin ösüş strategiýamyz, alyjylary, işewür kärhanalary birleşiklerini we dünýäniň ähli bölümlerinden gowy dostlary kabul edýäris. özara gazanç üçin hyzmatdaşlygy talap edýäris.“Içerki bazara esaslanmak we daşary ýurt biznesini giňeltmek” Hytaýyň Gün şöhlesi we Gün zarýad berijisi üçin ösüş strategiýamyz, biziň öz regimiz bar ...

 • 2019 Iň soňky dizaýn 100W 200W 300W 400W IP67 Daşky Mj-Xj801, Mj-Xj802, Mj-Xj803, Mj-Xj804 Sunc gyzgyn satuw zawodynyň bahasy Hytaý öndürijisi Alýumin dökülen LED Gün köçesiniň çyrasy

  2019 Iň soňky dizaýn 100W 200W 300W 400W IP67 Out ...

  Ygtybarly ýokary hilli usul, ajaýyp ýagdaý we alyjylaryň iň oňat kömegi bilen, firmamyz tarapyndan öndürilen önümler toplumy 2019-njy ýyl üçin köp ýurtlara we sebitlere eksport edilýär Iň soňky dizaýn 100W 200W 300W 400W IP67 Daşky Mj-Xj801, Mj-Xj802, Mj-Xj803 , Mj-Xj804 Sunc gyzgyn satylýan zawodyň bahasy Hytaý öndürijisi Alýumin dökülen LED Gün köçesiniň çyrasy, Durnukly we özara täsirli kärhanalaryň özara täsirini anyklamak, ajaýyp bolmagy üçin dünýäniň dürli künjeklerinden alyjylary doly garşylaýarys ...

Önümleri maslahat beriň

Gün şemalynyň reňkiniň üýtgemegi Kristal şar LED gün ykjam ýagty gün energiýasy bilen işleýän ýel çimi suw geçirmeýän asma gün çyrasy Patio howly bagynyň öý bezegi üçin

Gün şemalynyň reňkiniň üýtgemegi Kristal top L ...

Aýratynlyklary 【Gün energiýasy ýel çaýlary】 Energiýany tygşytlaýan gün energiýasy bilen üpjün etmek.Gün energiýasy ýel şemaly, açyk yşyk datçigi, şeýle hem ýokary hilli we çydamly ABS materialy bilen enjamlaşdyrylan.Reňk üýtgedýän çyralar size romantik we asuda atmosfera, özüňizi rahatlandyrmagyň has gowy usuly hödürleýär.【Mutil reňk üýtgeýän şemal çaýlary Red Gyzyl, Greenaşyl, Mämişi, Gök, Sary, Gyrmyzy reňkleriň tötänleýin üýtgemegi, bir reňkden beýlekisine ýumşak üýtgäp biler.Spiral kristal topumyz ...

Köp reňkli / ýyly ak gün Ro Christmasdestwo LED yşyk çyralary Bag bagy howly toý agajynyň oturylyşy

Köp reňkli / ýyly ak gün Täze ýyl LED köçesi ...

Aýratynlyklary 【Energiýany tygşytlaýan gün çyralary still Daşarda söwda nokady tapmak barada alada edýärsiňizmi?Gün simli çyralarymyz bu meseläni çözmäge kömek edip biler!Hiç hili rozetka, energiýa tygşytlamak we daşky gurşawy goramak ýok, işlemek üçin diňe gün şöhlesi gerek!Örän uly batareýa kuwwaty, doly zarýadly 8 sagatdan gowrak işläp biler!ÜNS BERI use: Ulanylmazdan ozal wyklýuçateli açyň, gün panelindäki gorag filmini ýyrtyň we paneliň güne seredýändigine göz ýetiriň.【Goşmaça Uzyn Gün Powe ...

Gatnaşyk üçin Gün Bug Zapper Açyk Çybynlara garşy Çybyn - Çybyn öldüriji we yşyklandyryş - 2 suw geçirmeýän çybyn zapperi açyk meýdanda uçýar

Solar Bug Zapper Daşky çybynlardan goranmak ...

Aýratynlyklary Gün çybyn zapper açyk howada iki ýagtylyk çeşmesi - ak çyra we gyrmyzy yşyk bilen enjamlaşdyrylandyr.Ak yşyk gündelik yşyklandyryş üçin ulanylýar.Gyrmyzy çyra çybynlary öldürmek üçin ulanylýar.IP44 suw geçirmeýän dereje bilen enjamlaşdyrylan we açyk howanyň her dürli görnüşine aňsatlyk bilen çemeleşip bilýär.“Gün bug bug zapper” açyk meýdany, uzak ömri bolan 300mah ýokary kuwwatly nikel wodorod zarýad berilýän batareýa bilen enjamlaşdyrylandyr.Qualityokary hilli monokristally kremniý gün panelleri oturdyldy ...

Suw geçirmeýän simsiz açyk hereket hereket datçigi

Suw geçirmeýän simsiz daşky hereket datçigi USB C ...

Aýratynlyklary 【360 ° Gün diwar çyralary】 Gün hereketi datçik çyralary 2400mAH batareýa kuwwatyna we 360 ​​super ýagtylandyryjy yşyklandyryjy, ýoluňyzy we gapyňyzy uzak wagtlap yşyklandyrmak üçin 6500K sowuk ak çyra berip biler. Meseläni çözýän sim ýok. simler.【Köp funksiýaly gün hereketi datçigi çyralary home Öýüňize ýoluňyzy ýagtylandyryp biljek gün ýol çyralaryna öwürmek üçin ýer dyrnagyny guruň.Ora-da gün diwar bagyna öwürmek üçin diwar çyrasynyň ýaýyny guruň ...

Tigir sürmek bilen balyk tutmak üçin USB gaýtadan zarýad berilýän açyk suw geçirmeýän datçik ýokary güýçli LED farasy

USB zarýad berilýän açyk suw geçirmeýän datçik ýokary ...

Aýratynlyklary “Type-c Rechargeable & Battery Indicator” farasy, uzak wagtlap dowam edip bilýän 1200mAh zarýad berilýän litiý batareýasy bilen enjamlaşdyrylandyr.Elektrik togunyň gutarmagy barada alada etmän.Kuwwat görkezijisi zarýad berlende ýa-da ulanylanda batareýanyň ýagdaýyny anyk görkezip biler.3 Yşyklandyryş tertibi we hereket datçigi Bu faranyň dürli ýagdaýlarda yşyklandyryş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin 3 dürli iş rejesi bar.Hereket datçigi re hasimi bar, çyralary aňsatlyk bilen ýakyp / öçürip bilersiňiz ...

Demirgazyk asma ýyly çyralar Üzüm rustiki batareýa, kemping üçin işleýän Dimmer çyrasy

Demirgazyk asma ýyly çyralar Üzüm Rüstik Batte ...

Ölçegli we ýakymly ýagtylyk aýratynlyklary: Gaýtadan zarýad berilýän çyra garalama funksiýasy bilen gelýär we 3 yşyklandyryş re (imi (ak çyra, ýyly yşyk we ýyly ak çyra) bar.Diňe ýokarky wyklýuçateli öwüriň, soňra pes ýagtylykdan ýokary derejä aýlaň.Daş-töweregiňizi doly ýagtylandyrmaga ýa-da keýpiňizi düzmäge mümkinçilik berýän aýratynlyk.Uzyn batareýanyň ömri we gyssagly zarýad bermek: Bu LED kemping çyrasy, içerki zarýad berilýän batareýa, 4-den soň pes ýa-da 3,5 sagat ýokary derejede ulanylyp bilner ...

Patio zontik çyrasy 3 ýagtylyk rejesi 200 lýumen-4 x AA akkumulýatorda simsiz 28 yşyk çyrasy, Patio zontikler, kempir çadyrlary ýa-da içerde ulanmak

Söwda çyrasy 3 ýagtylyk rejeleri ...

3 ýagtylyk rejimi aýratynlyklary 4 4 yşyk çyrasy (Dim) üçin bir gezek basyň, 24 yşyk çyrasy üçin iki gezek basyň (ightagtylyk) ýa-da 28 yşyk çyrasy üçin üç gezek basyň (Super Bright).Dürli ýagdaýlarda dürli ýagtylyga mätäçligiňizi kanagatlandyryň.Amatly - Gurnalan awtomatik sazlanyp bilinýän berk gysgyç bilen zontigiňize gysmak aňsat gurallara zerurlyk ýok, diametri takmynan 0.86 “1.81” bolan iki çeňňek, polýus oturdylan we polýuslary ulanyp islendik ýerde asyp bolýar.Energiýa tygşytlaýjy we ýagty & ...

Çadyr fanaty S500 PRO bilen LED kempir çyrasy, kempir, gezelenç, tupan, gyssagly kömek üçin USB bilen birikdirilen kempir fanaty çyrasy.

Çadyr fanaty S500 PRO bilen LED kemping çyrasy, Rec ...

Esasy kempir esbaplary: Köpugurly 2-den 1 kempir çyralary we çadyr janköýerleri, düşelge çadyryna ýa-da örtükli fanata aňsatlyk bilen dakylmagy üçin çeňňek bar: Çadyrlar üçin gurlan kempir janköýerleri kempir çyrasy bilen bir wagtda işläp biler. , ýa-da özbaşdak 10X Bright: Adaty LED-den 10X-a çenli has ýagty, bu güýçli yşyk, ýokary re modeimde 2 sagat iş wagty bilen 500 lýumen çykarýar Ykjamlyk üçin ykjam: Örän ýeňil gurluş çyrany almaga mümkinçilik berýär ...

HABARLAR

 • Hytaýyň açyk LED farasy bazaryň ululygy we geljekdäki ösüş tendensiýasy

  Hytaýyň açyk LED farasy soňky birnäçe ýylda çalt ösdi we bazaryň göwrümi hem ep-esli giňeldi.Bazaryň bäsdeşlik ýagdaýy we 2023-2029-njy ýyllarda Hytaýyň açyk USB zarýad farasy pudagynyň ösüş tendensiýasy baradaky seljeriş hasabatyna görä ...

 • Suw geçirmeýän lampalaryň IP gorag derejesini barlamak üçin näme etmeli?

  Möhüm yşyklandyryş enjamy hökmünde suw geçirmeýän faranyň açyk howada köp sanly amaly bar.Daşky gurşawyň üýtgemegi we näbelliligi sebäpli, suw geçirmeýän fara dürli howa we gurşawda kadaly işlemegini üpjün etmek üçin ýeterlik suw geçirmeýän öndürijilige eýe bolmalydyr ...

 • Daşarda düşelge guranyňyzda dogry faranyň bolmagy möhümdir.

  Daşarda düşelge guranyňyzda dogry faranyň bolmagy möhümdir.Faralar garaňkyda çadyr gurmak, nahar bişirmek ýa-da gije gezelenç etmek ýaly garaňkyda dürli çäreleri amala aşyrmak üçin ýeterlik ýagtylyk berýär.Şeýle-de bolsa, bazarda dürli faralar bar, şol sanda ...

 • marka8
 • marka1
 • marka2
 • marka3
 • marka4
 • marka5
 • marka6
 • marka7