Habarlar

 • Plastiki çyra bilen demiriň arasyndaky tapawut

  Plastiki çyra bilen demiriň arasyndaky tapawut

  Çyra senagatynyň yzygiderli ösmegi bilen, elçyranyň gabygynyň dizaýny we materiallaryň ulanylmagy has köp üns berýär, el çyra önümlerini gowy ýerine ýetirmek üçin ilki bilen dizaýn önüminiň ulanylyşyna, ulanylyşyna düşünmelidiris daşky gurşaw, gabyk görnüşi, ...
  Koprak oka
 • Fara näçe wolt?Faranyň naprýa .eniýesini düşündirmek

  Fara näçe wolt?Faranyň naprýa .eniýesini düşündirmek

  1. zarýad berilýän faranyň naprýa rangeeniýe diapazony Faranyň naprýa .eniýesi adatça 3V-den 12V çenli, dürli modeller, fara naprýa .eniýeleriniň markalary dürli bolup biler, ulanyjylar faranyň naprýa rangeeniýe diapazonynyň batareýa ýa-da elektrik üpjünçiligi bilen gabat gelýändigini tassyklamaly.2. Täsir ediji faktorlar ...
  Koprak oka
 • Açyk kempir gezelenç faralary

  Açyk kempir gezelenç faralary

  Gije ýöränimizde, elçyrany tutsak, garaşylmadyk ýagdaýlaryň wagtynda çözülmezligi üçin boş bolup bilmejek el bolar.Şonuň üçin gijelerine ýöränimizde gowy fara bolmaly.Şol bir belgi bilen, gije düşelge guranymyzda, farany geýmek o ...
  Koprak oka
 • Induksiýa farasy näme?

  Induksiýa farasy näme?

  Ylmyň we tehnologiýanyň yzygiderli ösmegi bilen bazarda induksiýa çyralarynyň görnüşleri bar, ýöne köp adam bu hakda köp zat bilmeýär, şonuň üçin haýsy induksiýa çyralary bar?1, Lightagtylyk bilen dolandyrylýan induksiýa farasy : Bu hili induksiýa çyrasy ilki tapylar ...
  Koprak oka
 • Induksiýa faralarynyň prinsipi näme?

  Induksiýa faralarynyň prinsipi näme?

  1, infragyzyl sensor farasynyň iş prinsipi Infragyzyl induksiýanyň esasy enjamy adam bedeni üçin piroelektrik infragyzyl datçikdir.Adamyň piroelektrik infragyzyl datçigi: adam bedeninde hemişe temperatura bolýar, adatça 37 dereje, şonuň üçin belli bir tolkun uzynlygy 10UM töweregi ...
  Koprak oka
 • fara gyzyl zarýad berýär, bu nämäni aňladýar?

  fara gyzyl zarýad berýär, bu nämäni aňladýar?

  1., jübi telefonynyň zarýad berijisini fara çydamly hökmünde ulanyp bolarmy? Faralaryň köpüsinde dört woltly gurşun kislotasy batareýalary ýa-da esasan jübi telefonynyň zarýad berijileri bilen zarýad alyp bolýan 3,7 wolt litiý batareýalary ulanylýar.2. kiçi fara näçe wagtlap 4-6 sagat zarýad berip bolar ...
  Koprak oka
 • Hytaýyň açyk LED farasy bazaryň ululygy we geljekdäki ösüş tendensiýasy

  Hytaýyň açyk LED farasy bazaryň ululygy we geljekdäki ösüş tendensiýasy

  Hytaýyň açyk LED farasy soňky birnäçe ýylda çalt ösdi we bazaryň göwrümi hem ep-esli giňeldi.Bazaryň bäsdeşlik ýagdaýy we 2023-2029-njy ýyllarda Hytaýyň açyk USB zarýad farasy pudagynyň ösüş tendensiýasy baradaky seljeriş hasabatyna görä ...
  Koprak oka
 • Suw geçirmeýän lampalaryň IP gorag derejesini barlamak üçin näme etmeli?

  Suw geçirmeýän lampalaryň IP gorag derejesini barlamak üçin näme etmeli?

  Möhüm yşyklandyryş enjamy hökmünde suw geçirmeýän faranyň açyk howada köp sanly amaly bar.Daşky gurşawyň üýtgemegi we näbelliligi sebäpli, suw geçirmeýän fara dürli howa we gurşawda kadaly işlemegini üpjün etmek üçin ýeterlik suw geçirmeýän öndürijilige eýe bolmalydyr ...
  Koprak oka
 • Daşarda düşelge guranyňyzda dogry faranyň bolmagy möhümdir.

  Daşarda düşelge guranyňyzda dogry faranyň bolmagy möhümdir.

  Daşarda düşelge guranyňyzda dogry faranyň bolmagy möhümdir.Faralar garaňkyda çadyr gurmak, nahar bişirmek ýa-da gije gezelenç etmek ýaly garaňkyda dürli çäreleri amala aşyrmak üçin ýeterlik ýagtylyk berýär.Şeýle-de bolsa, bazarda dürli faralar bar, şol sanda ...
  Koprak oka
 • Faranyň duýgur funksiýasy

  Faranyň duýgur funksiýasy

  çyralar girizilenden bäri uzak ýol geçdi.Longaňy-ýakynda faralar gijeki işlerde ýa-da garaňky ýerlerde yşyklandyryş berýän ýönekeý enjamlardy.Şeýle-de bolsa, tehnologiýanyň ösmegi bilen faralar diňe bir ýagtylyk çeşmesine öwrüldi.Bu gün olar deň ...
  Koprak oka
 • Geljekde global LED yşyklandyryş bazary üç esasy ugry görkezer

  Geljekde global LED yşyklandyryş bazary üç esasy ugry görkezer

  Dünýädäki ýurtlaryň energiýany tygşytlamak we zyňyndylary azaltmak, LED yşyklandyryş tehnologiýasynyň kämilleşdirilmegi we bahalaryň arzanlamagy, akkor lampalara gadaganlyk girizilmegi we yzygiderli LED yşyklandyryş önümleriniň ýaýramagy bilen penetra .. .
  Koprak oka
 • Türkiýäniň LED bazary 344 milliona ýeter we hökümet pudagyň ösmegine goldaw bermek üçin açyk yşyklandyryş çalşygyna maýa goýýar

  Türkiýäniň LED bazary 344 milliona ýeter we hökümet pudagyň ösmegine goldaw bermek üçin açyk yşyklandyryş çalşygyna maýa goýýar

  Türk LED bazarynyň mahabat faktorlary, mümkinçilikleri, tendensiýalary we çaklamalary 2015-nji ýyldan 2020-nji ýyla çenli hasabatda, 2016-njy ýyldan 2022-nji ýyla çenli Türk LED bazarynyň ýyllyk ösüş depgini 15,6% ösmegine garaşylýar, 2022-nji ýyla çenli bazaryň göwrümi ýeter. 344 million dollar.LED bazary derňew hasabaty b ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/6