Daşky farany nädip saýlamaly

Daşky farany nädip saýlamaly

Ningbo Mengting Outdoor Implement Co., Ltd 2014-nji ýylda döredilip, açyk fara yşyklandyryş enjamlaryny öndürmek we öndürmekde ýöriteleşen 2014-nji ýylda döredildi. zarýad berilýän fara,suw geçirmeýän fara,sensor farasy,COB farasy,ýokary farawe ş.m. Kompaniýa köp ýyllyk hünär dizaýnyny we ösüşini, önümçilik tejribesini, ylmy hil dolandyryş ulgamyny we berk iş stilini birleşdirýär.Kärhananyň innowasiýa we pragmatizm, agzybirlik we bitewilik ruhuna eýerip, müşderileriň şahsy isleglerini kanagatlandyrmak üçin elmydama ösen tehnologiýa bilen ajaýyp hyzmatyň utgaşmasyna eýerýäris.

* Zawod satuwy, lomaý bahasy

* Giňişleýin ýöriteleşdirilen hyzmatlar, şahsylaşdyrylan zerurlyklary kanagatlandyryň

* Doly synag enjamlary, hiliň barlagy

Daşky yşyklandyryş farasy

Daşky yşyklandyryş çyrasyampergijeki başdan geçirmeleriňiz üçin açyk we ygtybarly yşyklandyryş üpjün edip, açyk howada we başdan geçirmeler höwesjeňleri üçin ýörite döredildi.Dynç alyş, alpinizm ýa-da açyk gijeki sport görnüşleri bolsun, açyk yşyklandyryjy faralarymyz iň gowy ýoldaşyňyz bolar.

Biziňkiaçyk yşyklandyryjyamperberkligini we uzak ömrüni üpjün etmek üçin ýokary hilli materiallardan ýasalýar.Highokary hilli ulanmak bilenYşyk-diodly yşykÇeşmeler, faralarymyz ýokary ýagtylygy yşyklandyryp biler, bu ýoly anyk we garaňkyda daşky gurşawy görmäge mümkinçilik berer.Faralarymyzda dürli gurşawyň yşyklandyryş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ýokary ýagtylyk, pes ýagtylyk we ýalpyldawuk re includingimler ýaly birnäçe yşyklandyryş rejesi bar.

 

Lighteňil wePortableOaçykHeadlampa

Theaçyk faradiňe bir ulanyjynyň elini boşatmak bilen çäklenmän, magdan çyralary bilen deňeşdirilende has ýeňil we kiçi bolmagy hakykatdanam açyk howada işlemek üçin niýetlenendir.

Dürli açyk gurşaw, bir günlük gezelenç, uzak aralyga gezelenç, kempir, pyýada ylgaw, beýik belentlik we ş.m. ýaly açyk howada dürli çäreleri ösdürdi, şonuň üçin bu görnüşe bölünen bolsa,kellesilampasdürli açyk zerurlyklary kanagatlandyrýan hem peýda bolar.

(1 le Bir günlük gezelenç üçin faralar

Hatda ýekeje günlük gezelenç hem aýeňil kelleampgaraňkydan soň yşyklandyryşy üpjün edip biler.Dagda ýaralanan bolsaňyz we kömege garaşýan bolsaňyz, kömek üçin strobe signalyny hem iberip biler.

Dayekeje günlük gezelenç açyk howada iň elýeterli bolup biler, irden daga çykmak, günüň köpüsinde daglarda galmak we hatda ir ertir aşak düşende uly nahar iýmek bolup biler.Darköne garaňky düşmezden öň dagdan howlukmasaňyz ýa-da daglarda ýitmeseňiz, işlemek üçin fara gerek.

 

TheChäsiýetnamalarySiňlisDHikingHeadlamper

Bir günlük gezelençde ulanylýan faralarda yşyklandyryş, kynçylyk we ýeňil funksiýalar bolmaly:

AGaraňky düşende yşyklandyryş berip biler.Degişli ýagtylykly faralar, garaşylmadyk gijeki çärelere garşy durmaga kömek edip biler.

BDaşarky dünýä kynçylyk signallaryny iberip biler.Daglarda ýitirim bolanda ýa-da ýaralananda we halas edişe garaşýan wagtyňyz barýalpyldawuk kelleampsbaşgalaryň siziň barlygyňyzy wagtynda tapmagyna kömek edip biler.

CBuýeterlik ýeňil we gaplamak aňsat.Thekellesilampas bir günlük gezelenç üçin gaty köp bolmalyýeňil, ululygy kiçiwe dagda agyrlyk däl.Adatça ýüküňizi azaltmak üçin has inçe web we has kiçi batareýa gutusy dizaýnyny ulanýar.

önümler2

2For üçin faralarLong-distanceHiking

Uzak aralyga gezelenç edilende,suw geçirmeýän we damja çydamly kelleamp uzak möhletli ulanmagyňyzy üpjün edip biler.Uzak çydamlylyk we köp elektrik üpjünçiligi usullary bilen utgaşyklyk muny üpjün edip bilersuw geçirmeýän kelleampssiziň üçin üznüksiz işle.

Uzak aralyga gezelençde faranyň berk ygtybarlylygy talap edilýär.Dynç alyş we uzak aralyklara syýahat etmek birnäçe günüň dowamynda faralaryň ýygy-ýygydan ulanylmagyny talap edýär we çişikler, ýagyş we gar faralaryň ygtybarlylygyny synap biler.Uzakdaky ýerlerde çyra batareýalarynyň durnukly üpjünçiligini almak kyn.

önümler3

TheChäsiýetnamalaryLong-distanceHikingHeadlamps

Uzak aralyga gezelenç etmek üçin ulanylýan faralarda batareýanyň uzak ömri ýaly aýratynlyklar bolmaly,köp elektrik üpjünçiligi usullarywe ýokary ygtybarlylyk.

AUzak batareýanyň ömri

Fara belli bir ýagtylykda, has uzak wagt, batareýanyň ömri has güýçli ulanylýar.

BElektrik üpjünçiliginiň köp usullaryny goldaň

Uzakdaky ýerlerde,AAA batareýa kellesiampsalmakdan has aňsatdyrzarýad berilýän batareýa kellesiamp.Käbir faralarAAA we zarýad berilýän batareýalary hem ulanyp bileruzak möhletli ulanmak üçin iň ýokary elektrik üpjünçiligini üpjün etmek.

önümler4

Iki güýçli fara

CYgtybarlylyk

Iki tarap: birinjisiçydamly kelläni düşüriňampikinjisisuw geçirmeýän kelleamp.Damja çydamlylygy, faranyň böwetlere we böwetlere garşy durmak we diňe bir damjada döwülmezlik ukybyny aňladýar.Dürli faralaryň dürli suw geçirmeýän ýerine ýetirijiligi we birini saýlamak üçinaçyk sözbaşyampuzak möhletli ulanmak üçin amatly, IPX suw geçirmeýän görkezijilerine düşünmeli.

Suw geçirmeýän

Gorag çäginiň spesifikasiýasy

IPX0

goralmadyk

IPX1

Suwuň dammagynyň öňüni alyň

IPX2

Suwuň dammagynyň öňüni alyň 15 15 dereje egilmek)

IPX3

Suwuň dammagynyň öňüni alyň 60 60 dereje egilmeli)

IPX4

Suwuň çozuşynyň öňüni alyňAngle

IPX5

Pes basyşly suwuň islendik burçda ýaýramagynyň öňüni alyň

IPX6

Pressureokary basyşly suwuň islendik burçdan ýaýramagynyň öňüni alyň

IPX7

Suwuň girmeginiň öňüni almak üçin 1 metrden 30 minut suwa çümdi

IPX8

Üznüksiz suwuň aşagynda suwuň girmeginiň öňüni alyň

Suw geçirmeýän dereje IPX4umumy uzak aralyk üçin ýeterlikdirgezelenç kellesiamps .Bir ugur derýadan geçmegi talap edýän bolsa we ýagyşly ýa-da garly howa bilen ýüzbe-ýüz bolup bilýän bolsa, suw geçirmeýän derejesi pes bolmaly däldir IPX7.

Faralaryň suw geçirmeýän derejesi synagy ýöriteleşdirilen tarapyndan amala aşyrylýar ýagyş synag guraly.Aşakda ýagyş synag guraly we kompaniýamyz tarapyndan elektron önümi goramagyň halkara standartyna laýyklykda düzülen synag synaglary:

önümler5

Mazmunyň temperaturasy we çyglylyk gutusy

3FaralarCamping

Dynç alyş üçin ulanylýan faralar, lagerde işlemäge kömek etmek üçin birnäçe garalama funksiýalaryna eýe bolmalydyr.Thegyzyl çyra kellesilampafunksiýa size gijelerine zatlar tapmaga kömek edýär we tötänleýin aragatnaşygyň öňüni alyp, güýç sarp etmegiň öňüni alyp biler.

Kempir köplenç gijelerine gatnaw, iş we beýleki çäreler üçin faralar ulanmagy öz içine alýar.Gije zatlary gözläniňde yşyklandyryşyň ýalpyldawuk bolmazlygyny üpjün etmeli.

 

TheChäsiýetnamalaryKemping Headlamps

Kempir sözbaşyampsfunksiýasyna eýe bolmalydyrýagtylygyň intensiwligini sazlamak, tötänleýin aragatnaşygyň öňüni almakwegyzyl yşyk:

ALightagtylygyň intensiwligini sazlaň

Düzülip bilinýän yşyklandyryş derejesi bolan faralar lager wagtynda dürli çäreleriň zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.Pyýada gezelenç, nahar bişirmek ýa-da dostlaryňyz bilen söhbet etmek bolsun, aňsatlyk bilen çözüp bilersiňiz.

BTötänleýin aragatnaşygyň öňüni alyň we gereksiz güýç sarp etmegiň öňüni alyň

Tötänleýin duýgurlyga garşy faralar köplenç wyklýuçatellere ep-esli garşylyk görkezýär ýa-da faralaryň tötänleýin degmegini azaltmak üçin degişli gulplama dizaýnlary bar.

CGyzyl çyralary öçüriň

Iň gowusy agyzyl çyrafunksiýasydüşelge üçin amatly faralar üçin.Çadyrdaky zatlary gözlemek üçin gyzyl çyrany ulanyp, adamyň gijeki görüş ukybyny gorap biler.Gyzyl çyranyň artykmaçlygy gözümizi gaharlandyrmak aňsat däl.Gyzyl çyrany öçürenimizden soň gözlerde rahatlyk bolmaz we tiz wagtdan uklap bileris.

önümler6

Beýik

pes

gyzyl

Thegyzyl çyra,sazlanylýan ýagtylyk intensiwligi, wetötänleýin degmek funksiýalary ofkempiriň başyampslager çäreleriniň bir ýa-da iki gijesi üçin ulanylyp bilner.Uzak ýola çyksaňyz, has köp funksiýa bolmagy üçin faralar gerek.

önümler7

4FaralarHbeýiklikMdaglyk

Belentlikdäki alpinizm wagtynda faralar ýokarsyna çykmak üçin zerur zatlardyr.Highokary belentliklerde ulanylýan faralar diňe bir ýokarda agzalan köp funksiýalara eýe bolman, eýsem beýik belentlige uýgunlaşmak üçin batareýa gutusy, ellik bilen işlemek we hemişelik yşyklandyryş ýaly ýörite dizaýnlary hem talap etmeli.

Beýik belentliklere çykmak faralaryň sowuga çydamly bolmagyny talap edýär.Highokary belentlik we pes temperatura batareýalaryň kadaly işleýşine çynlakaý täsir edip, yşyklandyryş enjamlarynyň kem-kemden öçmegine sebäp bolup biler.Şol bir wagtyň özünde, ellik geýmek faralary ulanmak kynlygyny artdyrýar.

 

TheChäsiýetnamalaryHbeýiklikHeadlamps

Highokary belentlikde ulanmak üçin niýetlenen faralar ýörite batareýa gutusy dizaýnyny kabul edýär, ellikler bilen işlemek aňsat we hemişelik yşyklandyryş tehnologiýasyny ulanýar.

AFaralar ýaly dizaýnlary kabul edýäryzky batareýa gutusyampswebölünen batareýa gutusyamps

Iki dizaýn, batareýany ýyly saklamak we batareýanyň ömrüni gowulandyrmak üçin alpinistiň temperaturasyny ulanyp biler.Bölünen görnüşli batareýa gutusy alpinistiň kellesindäki agramy hem azaldyp biler.

önümler8

BEllik geýeniňizde işlemek aňsat wyklýuçatel

Önüm, köplenç düwme ýa-da has uly düwme wyklýuçatellerini ulanyp, ýokary belentlikde ulanmak üçin çyra hökmünde ýerleşdirilýär.Şeýlelik bilen, ellik geýeniňizde faralary ýakmak we öçürmek kyn, we faralary garly daglarda işletmek has aňsatlaşýar.

CYzygiderli yşyklandyryş tehnologiýasy

Ulanylanda, ulanylanda ýagtylygyň peselýän yzygiderli faralaryndan tapawutlylykdayzygiderli yşyklandyryş tehnologiýasyulanylanda alpinistleri başdan ahyryna gowy görnüş bilen üpjün edip, ýagtylygyny üýtgetmän saklap biler.

Laboratoriýamyz duşuşyp bilerbirnäçe öndürijilik synaglaryüçinLED çyraampsýalyoptiki öndürijilik synagyg,ýokary we pes temperatura synagy,synagy taşlamak,we ş.m. önümleriň alyjynyň standartlaryna ýa-da talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmek.

önümler9

Ykjam arraý spektrometri

DPes temperatura çydamly batareýalary saýlaň

Highokary belentlikdäki şertlerde aşgar batareýalar ýaly pes temperatura şertlerinde agyr öndürijilik peselýän batareýalary ulanmazlyk möhümdir.Munuň ýerine, faralary güýçlendirmek üçin litiý batareýalary ýaly pes pes temperaturaly batareýalary ulanyň.

önümler10

Biziň kompaniýamyz, pes temperatura şertlerinde batareýanyň doly kuwwatyny we batareýanyň elektrik üpjünçiligini takyk kesgitläp bilýän batareýanyň işleýşini barlamak üçin synag ulgamyny ýörite enjamlaşdyrdy.

önümler11

Batareýany barlamak ulgamy

Näme üçin Mengting saýlamaly?

1. Açyk faralary öndürmekde, satmakda we eksport etmekde 10 ýyllyk tejribe bilen Mengting önümçilik we satuw döwründe ýüze çykýan dürli meseleleri çözmek üçin ýeterlikdir.

2. Mengting, hemişe berk önümçilik prosesleri we hil gözegçiligi gatlaklary bilen hilini birinji orunda durýar.Hil gaty gowy we ISO9001: 2015-den geçdi.

3. Mengting 2100m² önümçilik ussahanasy bar, şol sanda sanjym galyplaýyş ussahanasy, gurnama ussahanasy we gaplaýyş ussahanasy, aýda 100000pc fara öndürip bileris.

4. Laboratoriýamyzda häzirki wagtda 30-dan gowrak synag gurallary bar we häzirem köpelýär.Mengting, dürli önüm öndürijilik standart synaglaryna gabat gelmek üçin aňsatlyk bilen synag etmek we sazlamak üçin ulanyp biler.

5. Açyk faralar ABŞ, Çili, Argentina, Çehiýa, Polşa, Angliýa, Fransiýa, Gollandiýa, Ispaniýa, Günorta Koreýa, Japanaponiýa we beýleki ýurtlara eksport edilýär, dürli ýurtlaryň önüm zerurlyklaryna doly düşünýäris.

6. Açyk fara önümlerimiziň köpüsi CE we ROHS şahadatnamalaryndan geçdi, käbirleri daşky patent üçin ýüz tutdy.

7. Mengting, faralar üçin dürli aýratynlaşdyrylan hyzmatlary hödürleýär, şol sanda logo, reňk, lýumen, reňk temperaturasy, funksiýa, gaplamak we ş.m. müşderileriň şahsy isleglerini kanagatlandyrmak üçin.

 

Degişli makalalar

Fara näçe wolt?

Açyk kempir gezelenç faralary

Induksiýa farasy näme?

Induksiýa faralarynyň prinsipi näme?

Hytaýyň açyk LED farasy bazaryň ululygy we geljekdäki ösüş tendensiýasy