Önüm merkezi

Iş çyralary ulanylýariş ýeri,ulaglarýa-da açyk howadagoşmaça yşyklandyryş bermek üçinabatlamak, gurmak we adatdan daşary ýagdaý we ş.m..Ulanyja adatça ulagyň adaty yşyklary bilen yşyklandyrylmaýan meýdany ýakmaga mümkinçilik berýär.It ýakyn gurşawy yşyklandyrmak üçin amatly sil şöhlesini çykaryp biler. Gowy iş çyrasy zerur ýerleri yşyklandyryp biler.Biziň kompaniýamyz açyk yşyklandyryşda, iş çyrasyny hem öz içine alýar.Bizde baryşyklandyryş pudagy9 ýyldan gowrak tejribeDifferentaly dürli iş çyralaryny öndürýärisIş çyralary, Zarýad berilýän iş çyralary, Köp funksiýaly iş çyralary, COB iş çyrasy we göçme iş çyrasy.Önümler ABŞ, Günorta Koreýa, Japanaponiýa, Ysraýyl, Polşa, Çehiýa, Germaniýa, Angliýa, Fransiýa, Italiýa, Çili, Argentina we ş.m. eksport edilýär.We gazandyCE, RoHS, dünýä bazarlary üçin ISO şahadatnamalary.Bizüpjün etmekgowşurylandan bäri azyndan bir ýyllyk hil kepilligi bilen satuwdan soňky hyzmat.Win-win işini amala aşyrmak üçin size dogry çözgütler berip bileris.