Üstünlik

Önümiň tanyşdyrylyşy

Hereket datçigi bilen faragijeki başdan geçirmeleriňiz üçin açyk, ygtybarly yşyklandyryş üpjün etmek üçin açyk howada we başdan geçirmeleri halaýanlar üçin niýetlenendir.Lager, gezelenç ýa-da açyk gijeki sport bolsun, Biziňfaraiň gowy hyzmatdaşyňyz bolar.

surat1

owadan görünýän zarýad berilýän farany saýlamak.Her biriaçyk zarýad berilýän faraamatly rahatlygy we durnuklylygy üpjün etmek üçin seresaplylyk bilen döredildi.Bodyeňil beden ýeňil we çydamly materialdan ýasalýar, oňaýsyz uzak geýmek üçin amatly.Şol bir wagtyň özünde-de enjamlaşdyrdykplastmassa farasydürli açyk meýdançalarda howpsuz we rahat geýip biljekdigiňizi üpjün etmek üçin sazlanylýan kellä geýilýän zolak bilen.
Daşky dizaýnyň dürlüliginden başga-da önümlerimizde ajaýyp yşyklandyryş mümkinçilikleri bar.COB farasy biziň çyra diapazonymyzyň esasy pursatydyr.COB tehnologiýasy faralara has birmeňzeş, has ýagty yşyklandyryş effektini öndürmäge mümkinçilik berýär, daş-töweregiňizdäki hemme zady garaňky şertlerde aýdyň görmäge mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, hödürleýärisLED sensor faralaruzak we ygtybarly yşyklandyryş bilen üpjün etmek üçin az energiýa sarp etmek we uzak ömür bilen.
Dürli yşyklandyryşy talap edýän açyk wakalar üçin biziň täzeUSB-C farasysiziň üçin idealdyr.Özboluşly dizaýny, ýagtylygy uly meýdany deň derejede ýagtylandyrmaga mümkinçilik berýär, şonuň üçin gije düşelge gurýarsyňyzmy ýa-da işleýärsiňizmi, köp ýagtylyk gazanyp bilersiňiz.Usb zarýad berýän farasy we sazlanylýan yşyklandyryş burçy, dürli daşky gurşaw zerurlyklaryna uýgunlaşmak üçin yşyklandyryş diapazonyny we burçy saýlamaga erkinlik berýär.
Balyk tutmak höwesjeňleri ünsden düşürilmez.Balykçylyk bilen meşgullanmak üçin professional yşyklandyryş çözgütleri bilen üpjün etmek üçin ýörite balykçylyk faralaryny işe girizdik.Bu fara ýörite spektral tehnologiýany birleşdirip, balygy biynjalyk etmeýän ýumşak we amatly yşyk öndürýär.Mundan başga-da, islendik howada rahatlyk bilen balyk tutup bilersiňiz, balyk tutýan çyra hem suw geçirmeýär.

surat2

Biziňkihereket datçigiberkligini we uzak ömrüni üpjün etmek üçin ýokary hilli materiallardan ýasalýar.Premium LED ýagtylyk çeşmesini ulanyp, faralarymyz ýokary ýagtylygy üpjün edýär, bu size öňdäki ýoly we garaňkyda daşky gurşawy anyk görmäge mümkinçilik berýär.Diňe bu däl, zarýad berilýän datçik faramyz dürli gurşawyň we zerurlyklaryň yşyklandyryş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ýokary ýagtylyk, pes ýagtylyk we ýalpyldawuk reesimleri goşmak bilen birnäçe yşyklandyryş re haveimine eýe.
Biziňkisuw geçirmeýän COB faralarsuw geçirmeýän we şokdan goraýan, şonuň üçin dürli açyk howada ulanylyp bilner.Rainagyş ýagýarmy ýa-da dag ýollaryndan bolsun, suw geçirmeýän datçik faralarymyz kadaly işlemegini dowam etdirýär.Şonuň üçin açyk howada geçiriljek çärelerde haýsydyr bir kynçylyk ýa-da garaşylmadyk ýagdaý barada alada etmegiň zerurlygy ýok, faralarymyz ygtybarly yşyklandyryş üçin elmydama siziň ýanyňyzda bolar.

surat3

Ykjam we ýeňil dizaýny götermegi aňsatlaşdyrýar we işleriňize agyrlyk bermez.Düzülip bilinýän kellä geýmek bilen, ýagdaýyny we burçuny aňsatlyk bilen sazlap bilersiňizInduksiýa farasyzerur bolanda, ony şahsy rahatlygyňyza we talaplaryňyza has laýyk edýär.

Faranyň salgylanma parametrleri

Suw geçirmeýänusb zarýad bermekagramy bary-ýogy 40-80 gram aralygynda ýeňil we göçme görnüşde döredilen we ululygy kiçi we götermek aňsat.Pyýada gezelenç, kempir, gözleg ýa-da gündelik ulanyş bolsun, ulanyjylar amatly we amaly ýagdaýda jübüsine ýa-da sumkasyna aňsatlyk bilen göterip we goýup bilerler.Theusb zarýad bermekiň täze LED tehnologiýasyny ulanýar we aşa ýokary ýagtylyga eýe.Garaňky gurşawda, önümlerimiz ulanyjylara ýagty ýagtylyk getirip, 350LM güýçli ýagtylyk täsir edip biler.Bu, ulanyjylara gijeki çäreleriň zerurlyklaryny kanagatlandyryp, daş-töweregini aýdyň görkezmäge mümkinçilik berýär.zarýad berilýän fara suw geçirmeýän berk suw geçirmeýän synaglardan geçdi we ajaýyp suw geçirmeýär.IPX4 suw geçirmeýän standartyna laýyk gelýär we ulanyjylar bu barada alada etmeli dälhereketlendiriji faraýagyş bilen siňdirilýär.

surat4

Custöriteleşdirilen hyzmatlar

Biziňkilitiý batareýa farasyLOGO-ny özleşdirmek, faranyň kemerini özleşdirmek (reňk, material, nagyş goşmak bilen), gaplamany özleşdirmek (reňk gutusy gaplamak, köpürjik gaplamak, displeý gutusy gaplamak) ýaly dürli özleşdirme opsiýalaryny hödürläň.Bu opsiýalar bazarda tapawutlanmaga we marka marketingiňize şahsylaşdyrylan element goşmaga mümkinçilik berer.
Özbaşdak işleýän bolsaňyz, bölek satyjy ýa-da uly bir iş bolsun, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin size dogry düzülen çözgüt hödürläp bileris.Customörite faralaryň ýokary hilli we wagtynda eltilmegini üpjün etmek üçin ösen önümçilik enjamlarymyz we tejribeli toparymyz bar.

surat5

faranyň önümi we dizaýny

Biziň kompaniýamyz ösüşe we dizaýna ygrarlyhereket bilen dolandyrylýan fara.Müşderilere innowasion fara çözgütleri bilen üpjün etmegi maksat edinen ösen tehnologiýa we hünär gözleg we ösüş toparymyz bar.Bu barada aýdylandabeýik faradizaýn we ösüş, elmydama ýokary hilli, öndürijilik we täzeliklere üns berýäris.Önümlerimiz diňe bir iň berk howpsuzlyk standartlaryna laýyk gelmän, eýsem özboluşly dizaýn stili we ajaýyp ussatlygy bilen açyk yşyklandyryş pudagynda esasy görkeziji bolýar.
Çyra önümimizi ösdürmek we dizaýn mümkinçiliklerimiz kompaniýamyzyň esasy başarnyklaryndan biridir.Bizde baý tejribe we giň bilimli uly inersenerler we dizaýnerler topary bar.Toparymyz, bazar gözleglerinden we önümi meýilleşdirmekden başlap, dizaýn we synagdan başlap, faralarymyzyň bazarda bäsdeşlige ukyplydygyny we müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin bilelikde işleýär.Toparlaýyn işe we innowasiýa pikirlenmäge üns berýäris we tehnologiýanyň ösüşini we täzeligini yzygiderli öňe sürýäris.Şol bir wagtyň özünde, zerurlyklaryna düşünmek we ýöriteleşdirilen çözgütleri üpjün etmek üçin müşderilerimiz bilen işjeň işleýäris.
Duýgur faralaryň dizaýny we ösüşi barada aýdylanda, jikme-jikliklere we täzeliklere üns berýäris.Taslama toparymyz gyssagly yşyklandyryşyň we adam dizaýnynyň ähmiýetine doly düşünýär we iň ösen tehnologiýa we täze materiallary birleşdirip özboluşly faranyň dizaýnlaryny döredýär.Faralarymyz diňe bir ajaýyp yşyklandyryş ýerine ýetirijiligi bilen çäklenmän, açyk yşyklandyryşa stil we şahsyýet goşmak üçin özboluşly duýgurlyk funksiýasyny we SOS funksiýasyny ulanýar.Bazaryň üýtgeýän isleglerini we müşderilerimiziň aýratyn isleglerini kanagatlandyrmak üçin täze dizaýn düşünjelerini we yşyklandyryş tehnologiýalaryny yzygiderli öwrenýäris.
Geljekdäki täze faralaryň işlenip düzülmeginde we dizaýnynda tehnologiki innowasiýalara we hil taýdan ýokary derejä çykmagy dowam etdireris.Bazaryň meýillerine we müşderileriň zerurlyklaryna üns bereris we has ösen we ýokary hilli fara çözgütlerini üpjün etmek üçin gözleg we ösüş üçin maýa goýumlaryny artdyrarys.Täzeçillik we ösüş üçin mümkinçilikleri öwrenmek üçin müşderilerimiz bilen ýakyndan işleşmegi dowam etdireris.Üznüksiz tagallalar we täzelikler arkaly faralarymyzyň bazarda tapawutlanmagyna we müşderilerimize has gowy ulanyjy tejribesini getirjekdigine berk ynanýarys.

surat7

Önümçilik prosesi

Birinjisi, çig mal satyn almak.Faralaryň öndürilmegi dürli materiallaryň ulanylmagyny talap edýär.Çig malyň hilini we üpjünçiligiň durnuklylygyny üpjün etmek üçin köp üpjün edijiler bilen hyzmatdaşlyk edýäris.
Indiki ädim sanjym galyplaýjy maşyn.Bu amal, öň lampalar üçin plastmassa gabygyny döretmek üçin gyzdyrylan çig mallary galyplara sanjym etmek üçin sanjym galyplaýjy maşyny ulanýar.Sanjym galyplaýyş prosesi, her bir çyra jaýynyň hilini we yzygiderliligini üpjün etmek üçin ýokary takyklygy we ussatlygy talap edýär.
Ondan soň kömekçi bölekleriň gurnamasy.Plastmassa gapdan başga-da kiçizarýad berilýän farazynjyr tagtalaryny, kabelleri, lampalary we beýleki bölekleri talap edýär.Gurnama işinde, işgärlerimiz ähli bölekleriň laýyklygyny we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin dizaýn talaplaryna laýyklykda komponentleri birleşdirýärler.
Ondan soň faranyň garramagy we öndürijilik synagy.Bu amalda lampalar belli enjamlara birikdirilýär we durnuklylygyny we işleýşini üpjün etmek üçin üznüksiz ulanmak we dürli gurşaw temperaturasy arkaly synag edilýär.
Ahyrynda gaplamak we eltip bermek.Çyra çyrasy usb zarýad berilmegi öndürijilik synagyndan geçdi, işçilerimiz gorag materiallaryny we bellikleri goşmak bilen gapladylar we müşderä iberilmäge taýyn ulag ulagyna ýüklediler.

surat6

Önümçilik prosesizarýad berilýän sensor farasyçig mal satyn almak, sanjym galyplaýjy maşyn sanjym galyplary, kömekçi bölekleri ýygnamak, zynjyr tagtasyny ýygnamak, çyranyň garramagy we öndürijilik synagy, gaplamak we eltip bermek.Her baglanyşyk, öň lampalaryň hilini we işleýşini üpjün etmek üçin näzik işlemegi we berk hil gözegçiligini talap edýär.Geljekde sürüjilere has ygtybarly we ýagty yşyklandyryş tejribesi bilen üpjün etmek üçin öň hatar yşyklandyryş önümlerini has gowy üpjün etmek üçin bu önümçilik işini kämilleşdirmegi dowam etdireris.

Hil kepilligi

Hil gözegçilik toparymyz önümçiligiň her bir basgançagynda möhüm rol oýnaýar.Önüm dizaýny we çig mal satyn alyş tapgyrynda önüm dizaýnynyň we çig malyň saýlanyşynyň hil standartlaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin dizaýnerler we üpjün edijiler bilen ýakyndan işleşýärler.Önümçilik döwründe ähli prosese gözegçilik ederlerÖnümçilik enjamlarynyň 20 toplumyönümçilik prosesiniň we işiniň hil talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmek we ýüze çykyp biljek kynçylyklary wagtynda ýüze çykarmak we çözmek. Önüm eltilmezden ozal ulanarlar30 synag enjamyönümiň hiliniň durnukly we ygtybarly bolmagyny üpjün etmek üçin önümi soňky gözden geçirmek we gözden geçirmek.
Biz ýokary hilli önümleri we ajaýyp hyzmaty bermäge we sarp edijilere zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin giňişleýin çyra çözgüdini getirmäge borçlanýarys.Açyk höwesjeňler, çöl gözlegçileri ýa-da adaty öý ulanyjylary bolsun, önümlerimiz olary iň gowy yşyklandyryş tejribesi bilen üpjün edip biler.Bu göçme we suw geçirmeýän faranyň gündelik durmuşyňyzda peýdaly kömekçi we açyk meýdanda ygtybarly ýoldaş boljakdygyna berk ynanýarys.Gijäňizi has ýagty we ygtybarly etmek üçin önümlerimizi satyn alyň!

surat8
surat9