Faranyň klassifikasiýasy

Faranyň klassifikasiýasy

Ningbo Mengting Outdoor Implement Co., Ltd 2014-nji ýylda döredilip, açyk fara yşyklandyryş enjamlaryny öndürmek we öndürmekde ýöriteleşen 2014-nji ýylda döredildi.zarýad berilýän fara,suw geçirmeýän fara,sensor farasy,COB farasy,ýokary farawe ş.m. Kompaniýa köp ýyllyk hünär dizaýnyny we ösüşini, önümçilik tejribesini, ylmy hil dolandyryş ulgamyny we berk iş stilini birleşdirýär.Kärhananyň innowasiýa we pragmatizm, agzybirlik we bitewilik ruhuna eýerip, müşderileriň şahsy isleglerini kanagatlandyrmak üçin elmydama ösen tehnologiýa bilen ajaýyp hyzmatyň utgaşmasyna eýerýäris.

* Zawod satuwy, lomaý bahasy

* Giňişleýin ýöriteleşdirilen hyzmatlar, şahsylaşdyrylan zerurlyklary kanagatlandyryň

* Doly synag enjamlary, hiliň barlagy

Daşky yşyklandyryş farasy

Daşky faralarDiňe ulanyjynyň elini boşatmak bilen çäklenmän, dag çyralary bilen deňeşdirilende has ýeňil we kiçi göwrümli açyk çäreler üçin niýetlenendir.Outdooraly açyk gurşawda dürli faralar peýda bolýaraçyk kellelampa, sport başlygylampa,fara,beýik fara,gury batareýa farasy,zarýad berilýän fara,plastik kellesilampa,alýumin farasywe ş.m. Şeýlelik bilen, bu görnüşde bölünse, dürli açyk zerurlyklary kanagatlandyrýan faralar hem peýda bolar.

Faralarymyzda logotipi özleşdirmek, faranyň zolagyny sazlamak (reňk, material, nagyş we ş.m.), gaplamany özleşdirmek (reňk gutusy gaplamak, gülgüne gaplamak, displeý gutusy gaplamak we ş.m.) ýaly dürli özleşdirme opsiýalary bar.Bu opsiýalar bazarda tapawutlanmaga we marka marketingiňize şahsylaşdyrylan elementleri goşmaga mümkinçilik berer.

Gysgaça aýdylanda, fara gündelik durmuşda, açyk howada başdan geçirmelerde we işde tehniki hyzmatda we ş.m. çalşyp bolmajak rol oýnaýan örän amaly yşyklandyryş guralydyr, dogry farany saýlamak dürli wezipeleri we çäreleri has gowy ýerine ýetirmäge kömek edip biler.

Faralaryň birnäçe klassifikasiýasy

Ulanyş ssenarisine, ýagtylyga, batareýanyň görnüşine we beýleki faktorlara görä,sözbaşyampsdürli görnüşlere bölmek mümkin.Aşakdakylar birnäçe umumydyrsözbaşyampklassifikasiýalary:

 

1. Ulanyş senarisi boýunça toparlara bölünýär:

Daşky kellelampas: köplenç ýokary ýagtylyga eýe we has uly yşyklandyryş diapazonyna laýyk bolup biler.Çyra gezelenç, kempir, daga çykmak we beýleki açyk sport görnüşleri üçin hökmany zat, bu gije daglary we tokaýlary gözden geçirip, öňdäki ýoly has ygtybarly edip biler.

MT-H021-iň ýagtylygy 400LM-e ýetip biler we doly burçly COB faranyň dizaýny we LED gyzyl yşyklandyryş funksiýasyny kabul edýär.Iň ýokary yşyklandyryş aralygy 230 dereje we şöhlelenme aralygy 80M ýetip biler.Bu çyra çyrasy kempir, gaýa dyrmaşmak we beýleki açyk yşyklandyryş üçin amatly.

önümler2

Sport sözbaşyamps: Lighteňil we rahat, gowy şok garşylygy bilen, sport üçin amatly.Ylgamak ýaly gijeki çärelere gatnaşanyňyzda, çyra görüşiňizi aýdyň saklamaga we işjeňlikden has lezzet almaga kömek edip biler.

MT-H608-iň artykmaçlygy, agramy bary-ýogy 65g we içindäki polimer batareýasy bilen ýeňil.TheTYPE-C zarýad beriji faraamatly we çalt bolup, 12 sagat iş wagty dowam edip biler.270 dereje giň burçly COB patch we XPE uzak aralyga güýçli ýeňil çybyk, yşyklandyryş aralygy 100 inedördül metrden gowrak.Hereket datçigi re modeimi bilen bilelikde yşyklandyryş eliňiziň tolkuny bilen açylyp bilner.Islendik re modeimde datçigiň wyklýuçatelini basyp ulanyp bilersiňiz, bu bolsa gije ylgaýarkaňyz, müneniňizde ýa-da düşelgäňizde faranyň yşyklandyryş tertibini dolandyrmagy aňsat we çaltlaşdyrýar.

önümler3

Iş başyamps: köplenç ýokary ýagtylyk yşyklandyryşyny we garaňky ýa-da pes ýagtylyk şertlerinde işlemek üçin amatly eşik effektlerini talap edýär.Elektrik togunyň kesilmegi, ulagyň döwülmegi we tehniki hyzmat ýaly ýagdaýlarda faralar enjamlaryňyzy garaňkyda işlemäge we has öndürijilikli bolmaga kömek edip biler.

MT-H051 farasy aýrylýarköpugurly faraaňsat adsorbsiýa edilip we a hökmünde ulanylyp bilinjek arka tarapynda güýçli magnit bilenfarasy.Aýrylandan soň, aşagy ulanmak üçin ýaý bilen enjamlaşdyrylyp bilner.BarCOB suw çyrasywe ulanylyşyna görä erkin sazlap boljak 5 görnüşli yşyklandyryş bilen LED uzak aralyk funksiýalary.

önümler4

2. Brightagtylyk boýunça toparlara bölünýär:

Umumy faralar: Gündelik yşyklandyryş ýa-da gysga möhletli ulanmak üçin amatly pes güýç.

MT-H609 farasy kiçi we ýeňil, a goşmaça funksiýasy bilenşlýapa çyrasydizaýnda.Diňe kelläni geýmek üçin däl, eýsem şlýapa klipleri ýa-dakitap light.Şol bir wagtyň özünde, eliňiziň tolkuny bilen çyranyň yşyklandyryş tertibine gözegçilik edip, gündelik ulanyş üçin has amatly sensor funksiýasyny ulanýar.

önümler5
önümler6

Beýikkuwwatsözbaşyamper: Güýçli, açyk we gijeki iş zerurlyklary üçin amatly.

MT-H082 abeýik faraaçyk howada başdan geçirmeler üçin ýörite döredildi.2 T6 lampa we 4 XPE lampa, şeýle hem 2 COB-dan ybarat yşyklandyryş re modeimi ulanylýar.Iň ýokary ýagtylygy 450 lýumen we iň ýokary 24 sagat çydamlylygy bilen 1 18650 batareýa ýa-da 2 18650 batareýa bilen işleýär, ýokary ýagtylyk yşyklandyryşynyň we uzak çydamlylygyň zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.

önümler7

El bilen sazlap bilersiňizsözbaşyampyşyklandyryş tertibişahsylaşdyrylan yşyklandyryş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin esasy yşyklandyryş gapdal yşyklandyryş-alty yşyklandyryş-alty yşyk-COB güýçli ýagtylyk-COB gowşak yşyk-COB gyzyl açyk gyzyl yşyk çyrasy ýaly islendik ýagtylyk re modeiminde.Mundan başga-dasözbaşyampsýaly dizaýnlary kabul ediňyzky batareýa gutusyampwe abölünen batareýa gutusyamp, batareýany ýyly saklamak we batareýanyň ömrüni gowulandyrmak üçin alpinistiň temperaturasyny ulanyp biler.Bölünen görnüşli batareýa gutusy alpinistiň kellesindäki agramy hem azaldyp biler.

önümler8
önümler9

3. Klassifikasiýabatareýa:

Dinönekeýgury batareýaamps: arzan we çydamly, ýöne ýagtylygy we ulanyş wagtyny pida edýär.Faranyň kiçi göwrümi sebäpli adatça 3xAAA gury batareýalary ulanýar.

MT-H022 farasy 160 gradus giň şöhleli LED monjuklary we ak we gyzyl goşa yşyk çeşmelerini ulanýar.Gündelik islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin dört sany ak ýagtylyk reesimini (ak ak-ak orta-ak ýokary ak ýalpyldawuk) we üç sany gyzyl yşyklandyryş reesimini (gyzyl yşyk-diodly gyzyl yşyk-gyzyl çyrasy) öz içine alýar.

önümler10

Zarýad berilýän sözbaşyamps: Adatça öndürijilikde has güýçli, ýöne ömri birneme gysga.Kiçijik faralar, adatça, polimer litiý-ion batareýasyny ulanýarlar, birneme uly faralar 18650 litiý batareýasyny ulanýarlar.Müşderiniň bahasy, ýagtylygy we iş wagty ýaly dürli zerurlyklary sebäpli batareýanyň kuwwatynyň köp görnüşi bar.

MT-H050 farasy 1200mAh 103040 polimer litiý batareýasy bilen (içerde) işleýär.Beden LED akylly güýç görkeziş ulgamy we akylly duýgur ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.Çyranyň gapdalynda galan güýji ýatlatmak we duýdansyz elektrik togunyň utanmagynyň öňüni almak üçin batareýanyň kuwwatynyň üç derejesi (30% / 60% / 100%) bar.IPX5 suw geçirmeýän we ýokary möhürlenen gabyk, ýagyş suwlarynyň girmeginiň öňüni alyp biler.

önümler11
önümler12

4. Klassifikasiýamaterial:

Plastiki faralar: Gündelik yşyklandyryş we işlemek üçin ýokary çykdajyly, ýokary temperaturaly we ýylylyga çydamly ABS materialyndan ýasaldy.

MT-2026 COB gurybatareýa farasyDürli ssenariýalara laýyk 3 funksional re withim bilen 160 dereje giň şöhle yşyklandyryşyny üpjün edýär.Gabyk ýokary temperatura we ýylylyga çydamly ABS materialdan ýasalýar, agramy bary-ýogy 40g, faranyň agramyny azaldýar.

önümler13

Alýumin faralar: Poslama garşy, ýylylygyň gowy ýaýramagy, ýokary temperatura garşylygy, gyssagly yşyklandyryş, binany yşyklandyrmak we ş.m.

MT-H041 farasy poslama garşy alýumin garyndysyndan, ýokary ýagtylygy P70 LED lampa ýadrosy bilen, 1000 lýumeniň ýagtylygyna ýetip bilýär.Teleskopiki ulaltmak funksiýasyna eýedir we astigmatizmi we ünsi üýtgetmek usullaryny sazlamak üçin kelläni ýokary we aşak uzadyp bolýar.Arka tarapdaky ululykdaky batareýa bölümi, batareýanyň goşmaça ömri üçin 3 x 18650 batareýa bilen düzülip bilner we güýç banky hökmünde hem ulanylyp bilner.

önümler14
önümler15

Näme üçin Mengting saýlamaly?

1. Açyk faralary öndürmekde, satmakda we eksport etmekde 10 ýyllyk tejribe bilen Mengting önümçilik we satuw döwründe ýüze çykýan dürli meseleleri çözmek üçin ýeterlikdir.

2. Mengting, hemişe berk önümçilik prosesleri we hil gözegçiligi gatlaklary bilen hilini birinji orunda durýar.Hil gaty gowy we ISO9001: 2015-den geçdi.

3. Mengting 2100m² önümçilik ussahanasy bar, şol sanda sanjym galyplaýyş ussahanasy, gurnama ussahanasy we gaplaýyş ussahanasy, aýda 100000pc fara öndürip bileris.

4. Laboratoriýamyzda häzirki wagtda 30-dan gowrak synag gurallary bar we häzirem köpelýär.Mengting, dürli önüm öndürijilik standart synaglaryna gabat gelmek üçin aňsatlyk bilen synag etmek we sazlamak üçin ulanyp biler.

5. Açyk faralar ABŞ, Çili, Argentina, Çehiýa, Polşa, Angliýa, Fransiýa, Gollandiýa, Ispaniýa, Günorta Koreýa, Japanaponiýa we beýleki ýurtlara eksport edilýär, dürli ýurtlaryň önüm zerurlyklaryna doly düşünýäris.

6. Açyk fara önümlerimiziň köpüsi CE we ROHS şahadatnamalaryndan geçdi, käbirleri daşky patent üçin ýüz tutdy.

7. Mengting, faralar üçin dürli aýratynlaşdyrylan hyzmatlary hödürleýär, şol sanda logo, reňk, lýumen, reňk temperaturasy, funksiýa, gaplamak we ş.m. müşderileriň şahsy isleglerini kanagatlandyrmak üçin.

Geljekde has gowy çyra önümleri bilen üpjün etmek we bazaryň islegini kanagatlandyrmak üçin ähli önümçilik prosesini gowulandyrmagy we hil gözegçiligini ýokarlandyrmagy dowam etdireris.

Degişli makalalar :

Faralar birnäçe materialda gelýär

Faralary açyk howada ulananyňyzda ýüze çykýan meseleler

Induksiýa farasy näme?

Açyk kempir faralaryny nädip saýlamaly

Hytaýyň açyk LED farasy bazaryň ululygy we geljekdäki ösüş tendensiýasy