Önüm merkezi

hereket datçigi farasy güýçlendirilip bilnerDynç alyş we açyk çäreleriň möhüm bölegi, esasanam gije gelende.Daşky kempir çyrasyny saýlanyňyzda, gaýtadan ulanylýan batareýalar, suwa garşylyk, ýagtylygyň ýagtylygy we görnüşi ýaly birnäçe möhüm faktor göz öňünde tutulmalydyr.Zarýad berilýän fara dürli amaly funksiýalary bolan açyk açyk kempir çyrasydyr.Ilki bilen iki dürli ýagtylyk çeşmesini ulanýar,hereket bilen dolandyrylýan farawe farafara has düşnükli we has ýagty yşyk berip biler ýaly, garaňkyda daş-töweregi görüp bilersiňiz.Mundan başga-da, zarýad berilýänfarahereketiňize baglylykda ýagtylygy awtomatiki sazlaýan datçikler bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu aýratynlyk diňe bir gowy yşyklandyryş bilen çäklenmän, batareýanyň ömrüni hem uzaldýar.Açyk kempir çyralary, hatda ýagyşda ýa-da ýokary çyglylyk şertlerinde-de kadaly işläp bilýän suw geçirmeýän funksiýalara eýedir.Bu, açyk howada başdan geçirmeler üçin has amatlylygy we howpsuzlygy üpjün edýär.Esasanam ýagyş tupanynda ýa-da kölde düşelge guranyňyzda çyralaryň çygly bolmagy we zeper ýetmegi barada alada etmeli däl.Umuman aýdanyňda, açyk kempir çyralary her bir açyk söýgüli üçin hökmany zat.Dynç alyş ýa-da açyk howada işlemek has amatly bolsun
123456Indiki>>> Sahypa 1/7