Önüm merkezi

hereket datçigihereketini kesgitlemäge we şoňa görä ýagtylyk çykaryşyny sazlamaga mümkinçilik berýär.Bu aýratynlyk, ylgaw, gezelenç ýa-da kempir ýaly elsiz yşyklandyryş çözgüdi zerur bolan ýagdaýlarda has peýdalydyr.Induksiýa farasyDuýgurlyk funksiýasy şöhläni el bilen sazlamak ýa-da farany ýakmak we öçürmek däl-de, hereketleriňize awtomatiki usulda uýgunlaşýar.Duýgurlyk funksiýasyhereketlendiriji faraköplenç ýakynlyk datçiklerini öz içine alýar.Bu datçik, el bilen ýasamak ýa-da bejermek ýaly ýakyn takyklygy talap edýän işleri ýerine ýetireniňizde has peýdalydyr.faranyň haýsydyr bir obýektiň ýa-da üstüň ýagtylyk çeşmesiniň golaýynda bolandygyny anyklaň we has ünsi has köp ýagtylandyrmak üçin şöhläni awtomatiki sazlaň.Bu çylşyrymly meseleleri ýerine ýetirmegi aňsatlaşdyrýar we has takyk işlemäge mümkinçilik berýär.Duýgurlyk funksiýasy faranyň batareýasynyň ömrüni hem uzaldýar.Fara hereketsizligi anyklasa ýa-da uzak wagtlap işlemese, ýagtylyk çykaryşyny awtomatiki usulda öçürer we şeýlelik bilen energiýa tygşytlar.Bu aýratynlyk, esasanam uzak başdan geçirýän bolsaňyz ýa-da batareýanyň ömri möhüm bolan adatdan daşary ýagdaýlarda bolsaňyz gaty peýdaly.