Kompaniýanyň tertibi

Biz kim?

“Ningbo Mengting Outdoor Implement Co., Ltd.”

USB çyralaryny, faralary, kempir çyralaryny, iş çyralaryny, welosiped çyralaryny we beýleki açyk yşyklandyryş enjamlaryny ösdürmek we öndürmek boýunça ýöriteleşen 2014-nji ýylda esaslandyryldy.

Kompaniýa, günortadaky Ningbo şäheriniň esasy meýdanyndaky uly senagat şäheri bolan Jiangshan şäherinde ýerleşýär.Beautifuler, owadan gurşaw we amatly ulag bilen ajaýyp, awtoulag ýolunyň çykyşynyň golaýynda - Beilun portuna bary-ýogy ýarym sagat gerek.

zawod

Gymmatlyklar

Kärhananyň täzeçillik, pragmatizm, agzybirlik we bitewilik ruhuny talap edýäris.Müşderileriň aýratyn isleglerini kanagatlandyrmak üçin ajaýyp hyzmat bilen ösen tehnologiýa eýerýäris.

Elmydama hilini birinji orunda goýýarys we berk önümçilik prosesiniň her ädimini üpjün etmek üçin ajaýyp hil dolandyryş ulgamy bar.CE we ROHS şahadatnamasyny geçdik.Şeýle hem önümimiziň hilini we hyzmat derejesini yzygiderli ýokarlandyrýarys.

Biziň güýjümiz

USB seriýaly önümler has amatly we ygtybarly, bu geljekde täze tendensiýa öwrüler."Greenaşyl" düşünjesini açyk yşyklandyryş önümlerini has gowy öndürmek üçin önümçiligiň we gözlegiň ähli ugurlaryna birleşdirýäris.Şol bir wagtyň özünde, "ilki bilen hil" ýörelgesine eýerýäris.Önümlerimiz Europeewropada, Günorta Amerikada, Aziýada, Afrikada, Gonkongda we beýleki ýerlerde giňden satylýar we bütin dünýäde bazarda gowy abraý gazandy.

Fara

Fara

Kemping çyrasy

Kemping çyrasy

Gün şöhlesi

Gün şöhlesi

Kärhananyň medeniýeti

Bilen "Dört hakykat"ösüş pelsepämiz hökmünde has gowy gelejek üçin bilelikde işläris.
• Önümiň hakykaty - gowy hil
• Gymmat hakykat - müşderiler üçin bäş ýyldyzly hyzmat döretmek
• Önümçilik hakykaty - ajaýyp senet derejesi
• Bäsdeşlik - innowasiýa ylym we tehnologiýa bilen müşderilere hyzmat etmek

topary
lampa

Kompaniýanyň wezipesi

Müşderiler üçin has köp baha dörediň
Adam ömrüne ýagtylyk goşmak üçin has gowy lampalar we çyralar ýasaýň

Işewür adamlar topary, businiň gysgaça grafiki hasabatlaryny seljerýärler
QA Hiliň barlagy we hil gözegçiligi düşünjesi

Hil maksady

Müşderiniň şikaýatlaryna garamak we seslenme wagty: ≤24 sagat
Müşderiniň arzalaryna jogap beriş wagty: 100%
Wagtynda gowşuryş nyrhy: 99%
Bir gezeklik kwalifikasiýa derejesi 99,9%
Esasy ýagdaýy (okuw derejesi): 100%
Hil syýasaty: Ilki bilen hil, dogruçyllyk we kämillik

Enjamlar

Enjamlar1
Enjamlar2
Enjamlar3
Enjamlar4
Enjamlar5
Enjamlar6
Enjamlar7
Enjamlar8