Önüm merkezi

Gyzgyn satuw LED Açyk açyk balyk tutmak gijesi Balyk tutmak ýakynlaşdyrma farasy

Gysga düşündiriş:


 • Material:ABS
 • Bulp görnüşi:COB + LED
 • Çykyş güýji:160 Lýumens
 • Batareýa:3xAAA batareýasy (aýryldy)
 • Funksiýa:COB we LED bilelikde LED-on-COB High -COB Low-COB we LED fleş bilelikde
 • Haryt ölçegi:56x40x45mm
 • Önümiň arassa agramy:42g
 • Gaplamak:Reňk gutusy
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  gowy hilli zatlar, agressiw nyrh we iň oňat dükan kömegi berip bileris.Biziň barjak ýerimiz “Gyzykly satuw üçin bu ýere kynçylyk bilen gelýärsiňiz we size ýylgyryş berýäris” “LED” açyk açyk balyk tutmak gijesi balyk tutmak ýakynlygy farasy, geljekdäki iş gatnaşyklary üçin biziň bilen habarlaşmak üçin müşderileri garşylaýarys.Önümlerimiz iň gowusy.Bir gezek saýlanandan soň, baky kämillik!
  gowy hilli zatlar, agressiw nyrh we iň oňat dükan kömegi berip bileris.Biziň barjak ýerimiz “Siz bu ýere kynçylyk bilen gelýärsiňiz we size ýylgyryş berýäris”Hytaýda açyk güýçli çyra çyrasy we ýakynlaşdyrma farasy, Maslahatçy toparymyz tarapyndan üpjün edilen satuwdan soň derrew we hünärmen alyjylarymyzy begendirýär.Çuňňur maglumat we harydyň parametrleri, ähtimal giňişleýin ykrar etmek üçin size iberiler.Mugt nusgalar iberilip bilner we kompaniýa biziň korporasiýamyza göz aýlap biler.n Marokko gepleşikler üçin hemişe garşylanýar.Soraglary alarsyňyz we uzak möhletli hyzmatdaşlygy gurarsyňyz diýip umyt edýärin.

  Aýratynlyklary

  Elsiz dizaýn, islän wagtyňyz, islendik ýerde erkin işlemäge, okamaga we öwrenmäge mümkinçilik berýän elleriňizi boşadyp biler.Faralar maşgala we dostlaryň arasynda paýlaşmak üçin ajaýyp.

  • 【Super ýagty we 5 ýagtylyk rejesi】
   Bu ajaýyp fara, 160 lýumen ýagtylyk çykarmak üçin COB LED çyralaryny ulanýar.COB çyralary bolsa öňüňizdäki kiçijik bir ýeri yşyklandyrmagyň ýerine 160º giň şöhle berip biler. Mundan başga-da, gaty şlýapa farasynyň gündelik zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin 5 sany ak ýagtylyk rejesi bar: COB we LED bilelikde LED-de COB High -COB Pes COB we LED bilelikde fleş.
  • Fort Amatly we sazlanyp bilinýän】
   Göçme çyra çyrasynyň agramy bary-ýogy 42G, kellede duýgy ýok diýen ýaly.Gulagyň materialy ýumşak we siňdiriji, özüni rahat duýýar we süýşmez. Şeýle hem, ulular we çagalar üçin niýetlenen uzyn we sazlanyp bilinýän çyra çyrasy.
  • Do Daşky suw geçirmeýän fara】
   Iş farasynyň IPX4 suw geçirmeýän reýtingi bar.Qualityokary hilli ABS gabygy we suw geçirmeýän wyklýuçatel has möhürlenendir we syzdyryjy, ýagyşly günlerde howpsuz ulanylyp bilner.Trailolda ylgamak, it ýöremek, welosiped sürmek, ylgaw, gezelenç, kempir, aw we balyk tutmak üçin amatlydyr.

  MT-H021_01
  MT-H021_02

  Sorag-jogap

  1-nji sorag: Gowşuryş wagtyňyz näçe?
  J: Adatça nusga 3-5 gün, köpçülikleýin önümçilige 30 gün gerek, ahyrsoňy sargyt mukdaryna görä.

  2-nji sorag: Töleg hakda näme?
  J: TT 30% tassyklanan PO-dan öňünden goýuň we iberilmezden ozal 70% tölegiň galyndysy.

  3-nji sorag: Hil gözegçiligiňiz nähili?
  J: Öz QC sargyt tabşyrylmazdan ozal islendik çyra üçin 100% synag edýär.

  4-nji sorag.Mysal barada, transportyň bahasy näçe?
  Ightük agramyna, gaplaýyş ululygyna we ýurduňyza ýa-da welaýat sebtiňize we ş.m. baglydyr.

  5-nji sorag.Hiline nädip gözegçilik etmeli?
  J, IQC by Gelýän hil gözegçiligi by ähli çig mal, barlagdan soň ähli prosesi başlamazdan ozal.
  B, her baglanyşygy IPQC process Giriş prosesiniň hiline gözegçilik rol patrul barlagy.
  C, indiki amal gaplamasyna gaplamazdan ozal QC doly gözden geçirenden soň.D, OQC her bir terlik üçin doly gözden geçirmek üçin iberilmezden ozal.

  6-njy sorag.Nusgany näçe wagt alyp bilerin?
  Nusgalar 7-10 günüň içinde eltip bermäge taýýar bolar.Nusgalar DHL, UPS, TNT, FEDEX ýaly halkara ekspress arkaly iberiler we 7-10 günüň içinde geler.

  gowy hilli zatlar, agressiw nyrh we iň oňat dükan kömegi berip bileris.Biziň barjak ýerimiz “Gyzykly satuw üçin bu ýere kynçylyk bilen gelýärsiňiz we size ýylgyryş berýäris” “LED” açyk açyk balyk tutmak gijesi balyk tutmak ýakynlygy farasy, geljekdäki iş gatnaşyklary üçin biziň bilen habarlaşmak üçin müşderileri garşylaýarys.Önümlerimiz iň gowusy.Bir gezek saýlanandan soň, baky kämillik!
  Gyzgyn satuwHytaýda açyk güýçli çyra çyrasy we ýakynlaşdyrma farasy, Maslahatçy toparymyz tarapyndan üpjün edilen satuwdan soň derrew we hünärmen alyjylarymyzy begendirýär.Çuňňur maglumat we harydyň parametrleri, ähtimal giňişleýin ykrar etmek üçin size iberiler.Mugt nusgalar iberilip bilner we kompaniýa biziň korporasiýamyza göz aýlap biler.n Marokko gepleşikler üçin hemişe garşylanýar.Soraglary alarsyňyz we uzak möhletli hyzmatdaşlygy gurarsyňyz diýip umyt edýärin.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň