Habarlar

Farany saýlamagyň 6 elementi

Batareýanyň güýjüni ulanýan fara, meýdan üçin iň gowy şahsy yşyklandyryş enjamydyr.

Faranyň ulanmagynyň aňsatlygynyň iň özüne çekiji tarapy, ony kellä geýip bolýar, şeýlelik bilen has erkin hereket etmek üçin elleriňizi boşadyp, nahar bişirmegi aňsatlaşdyrýar, garaňkyda çadyr gurýar ýa-da gezelenç edýär gije.

 

Çyraňyzyň 80% -i ýakyn ýerlerde çadyrdaky dişli ýa-da nahar bişirilende iýmit ýaly ownuk zatlary yşyklandyrmak üçin ulanylar, galan 20% bolsa gije gysga gezelenç etmek üçin ulanylar.

Şeýle hem, düşelgeleri yşyklandyrmak üçin ýokary güýçli lampalar hakda gürleşmeýändigimize üns bermegiňizi haýyş edýäris.Uzak aralyga ätiýaçlyk saparlary üçin döredilen ultramelewşe faralar hakda aýdýarys.

 

I. Fara satyn alanyňyzda göz öňünde tutmaly faktorlar:

1Agramy: (60 gramdan köp bolmaly däl)

Faralaryň köpüsiniň agramy 50-100 gram aralygyndadyr we bir gezek ulanylýan batareýalar bilen işleýän bolsa, uzak ýola çykmak üçin ýeterlik ätiýaçlyk batareýalary götermeli.

Bu, elbetde, sumkaňyzyň agramyny artdyrar, ýöne zarýad berilýän batareýalar (ýa-da litiý batareýalary) bilen diňe agramy we saklaýyş ýerini tygşytlap bilýän zarýad berijini gaplamaly we götermeli.

 

2. ightagtylygy: (azyndan 30 lýumen)

Lýumen, şemiň bir sekuntda çykýan ýagtylygynyň mukdaryna deň bolan ölçeg birligi.

Lýumenler faradan çykýan ýagtylygyň mukdaryny ölçemek üçin hem ulanylýar.

Lýumenler näçe ýokary bolsa, şonça-da çyra çykýar.

A 30 sany faraýeterlikdir.

 

Mysal üçin, ýapyk yşyklandyryşlaryň köpüsi 200-300 lýumen aralygyndadyr.Faralaryň köpüsi ýagtylygyň çykyş sazlamalarynyň giň toplumyny hödürleýär, şonuň üçin ýagtylygy belli bir yşyklandyryş zerurlyklaryna laýyklaşdyryp bilersiňiz.

Muny ýadyňyzdan çykarmaňýagty faralarýokary lýumenler bilen Achilles dabany bar - batareýalary ajaýyp çalt akdyrýarlar.

Käbir ultramelewşe sumkalar, şlýapa gysylan 10 lýumen açar çyrasy bilen ýokary göteriler.

Saidagny, yşyklandyryş tehnologiýasy şeýle bir ösdi welin, indi bazarda 100 lýumen az bolan faralary seýrek görýärsiňiz.

 

3. Şöhle aralygy: (azyndan 10M)

Şöhle aralygy, ýagtylygyň yşyklandyrýan aralygydyr we faralar 10 metrden 200 metre çenli bolup biler.

Şeýle-de bolsa, şu günki zarýad berilýän we bir gezek ulanylýanbatareýa faralar50 bilen 100 metr aralygyndaky iň ýokary şöhle aralygy teklip ediň.

Bu, bütinleý zerurlyklaryňyza bagly, meselem, näçe gijeki gezelenç etmegi meýilleşdirýärsiňiz.

Gijelerine gezelenç etseňiz, güýçli şöhle hakykatdanam dykyz dumandan geçmäge, akym çatryklarynda süýşýän gaýalary kesgitlemäge ýa-da yzyň gradiýentine baha bermäge kömek edip biler.

 

4. Lightagty reodeim sazlamalary: (Spotlight, Lightagtylyk, Duýduryş çyrasy)

Faranyň başga bir möhüm aýratynlygy, onuň sazlanylýan şöhle sazlamalarydyr.

Gijeki yşyklandyryş zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin dürli wariantlar bar.

Iň köp ýaýran sazlamalar:

 

Üns merkezi:

Üns merkeziniň sazlamasy, teatr tomaşasy üçin çyra ýaly ýokary intensiwligi we ýiti şöhläni üpjün edýär.

Bu sazlama, ýagtylyk üçin iň uzak, iň göni şöhläni üpjün edýär we uzak aralykdan ulanmak üçin amatly edýär.

Suw çyrasy:

Lightagtylyk, töweregiňizi ýagtylandyrmakdyr.

Çyra lampasy ýaly pes intensiwligi we giň ýagtylygy üpjün edýär.

 

Umuman üns merkezinden has ýagty we çadyrda ýa-da düşelgäniň töwereginde ýakyn otaglar üçin has amatlydyr.

Signal çyralary:

Signal çyrasyny gurnamak (aka “strobe”) gyzyl yşyk ýakýar.

Bu şöhle sazlamasy adatdan daşary ýagdaýlarda ulanmak üçin niýetlenendir, sebäbi ýalpyldawuk gyzyl çyrany uzakdan görüp bolýar we adatça kynçylyk signaly hökmünde tanalýar.

 

5. Suw geçirmeýän: (iň az 4+ IPX reýting)

Önümiň beýanynda “IPX” -den soň 0-dan 8-e çenli san gözläň:

IPX0 asla suw geçirmeýänligini aňladýar

IPX4 suw sepýän suwy dolandyryp biljekdigini aňladýar

IPX8 onuň doly suwa çümüp biljekdigini aňladýar.

Farany saýlanyňyzda, IPX4 bilen IPX8 arasynda baha gözläň.

 

6. Batareýanyň ömri: (Teklip: ýokary ýagtylyk re iniminde 2+ sagat, pes ýagtylyk re modeiminde 40+ sagat)

Käbirleriýokary güýçli faralarbatareýalaryny çalt zaýalap biler, bu bolsa bir gezekde birnäçe gün ätiýaçlyk syýahat etmegi meýilleşdirýändigiňizi göz öňünde tutmak möhümdir.

Fara hemişe pes intensiwlikde we güýji tygşytlamak tertibinde azyndan 20 sagat dowam etmeli.

Bu, gije birnäçe sagatlap, käbir adatdan daşary ýagdaýlary dowam etdirjek bir zat.

https://www.mtoutdoorlight.com/


Iş wagty: -20anwar-19-2024