Habarlar

Daşarda düşelge guranyňyzda dogry faranyň bolmagy möhümdir.

Daşarda düşelge guranyňyzda dogry faranyň bolmagy möhümdir.Faralar garaňkyda çadyr gurmak, nahar bişirmek ýa-da gije gezelenç etmek ýaly garaňkyda dürli çäreleri amala aşyrmak üçin ýeterlik ýagtylyk berýär.Şeýle-de bolsa, bazarda suw geçirmeýän faralar, zarýad berilýän faralar, induktiw faralar we gury batareýa faralary ýaly dürli faralar bar.Onda faranyň haýsy görnüşi açyk düşelge üçin has amatly?

Ilki bilen, suw geçirmeýän faralara seredeliň.Suw geçirmeýän faralar çygly ýa-da ýagyşly şertlerde gowy işleýän örän amaly wariantdyr.Dynç alyş wagtynda howada duýdansyz güýçli ýagyş ýaly garaşylmadyk üýtgeşmelere duş gelýäris.Çyraňyz suw geçirmeýän bolsa, çyglylygyň zaýalanmagy, ýeterlik ýagtylygyň öňüni almagy mümkin.Şonuň üçin islendik howa şertlerinde kadaly işlemegini üpjün etjek suw geçirmeýän farany saýlamak akyllydyr.

Soň bolsa, zarýad berilýän faralara seredeliň.Gaýtadan zarýad berilýän faralarekologiýa taýdan arassa we tygşytly wariantydyr.Gury batareýa faralary bilen deňeşdirilende, zarýad berilýän faralar gaýtadan ulanylyp bilner, diňe zarýad berijiniň üsti bilen zarýad almaly, gury batareýalary satyn almaly we çalyşmaly däl.Bu diňe bir pul tygşytlamak bilen çäklenmän, daşky gurşawa hem kömek edýär.Açyk kempirlerde, esasanam ýabany ýerlerde, gury batareýa ulanylsa, täze batareýa satyn almak üçin dükan tapyp bilmersiňiz.Gaýtadan zarýad berilýän fara, hemişe ýeterlik ýagtylygyň bolmagyny üpjün edip, “Electrion”, gün zarýad beriş paneli ýa-da awtoulagdaky zarýad beriji bilen aňsatlyk bilen zarýad alyp bolýar.

Ol wagt aralygynda,induktiw faralarbaşga bir amaly wariantdyr.Thesensor farasyzerur bolanda awtomatiki açyp ýa-da öçürip bilýän datçik bilen enjamlaşdyrylandyr.Şeýlelik bilen, wyklýuçatel bilen el bilen dolandyrmak hökman däl, faranyň ýagtylygyny we wyklýuçatelini jest ýa-da ses bilen dolandyryp bilersiňiz.Gijeki düşelge çärelerinde, ýönekeý yşyklandyryş üçin bolsun ýa-da gök önümleri kesmek ýa-da zatlar tapmak ýaly kömekçi yşyklandyryşy talap edýän käbir meseleler üçin, induksiýa faralary bu işi has aňsat ýerine ýetirip biler.

Ahyrynda, gury batareýa faralaryna seredeliň.Gury batareýa faralary, zarýad berilýän faralar ýaly amatly we ekologiýa taýdan arassa bolmasa-da, käbir ýagdaýlarda henizem gowy saýlaw bolup durýar.Mysal üçin, uzak kempir syýahatynda zarýad beriş enjamyny wagtynda tapyp bilmezligiňiz mümkin, şonda gury batareýa farasy dowamly yşyklandyryp biler.Şäherden uzakda ýerleşýän çölde düşelge gursaňyz ýa-da daglarda gezelenç etseňiz, gury batareýa faralary gaty ygtybarly ätiýaçlyk çözgüdi.

Umuman, açyk kempirde, islegleriňize laýyk farany saýlamak gaty möhümdir.Suw geçirmeýän faralar erbet howa şertlerinde kadaly işläp biler, zarýad berilýän faralar ekologiýa taýdan arassa we tygşytly, induktiw faralar akylly we amatly, gury batareýa faralary bolsa ätiýaçlyk nusgasydyr.Islegleriňize we býudjetiňize görä iň amatlysyny saýlap bilersiňiz.Faralaryň haýsy görnüşini saýlasaňyzam, açyk düşelge işleriňize peýdaly goşundy bolup, yşyklandyryş we amatlylyk döreder.

https://www.mtoutdoorlight.com/headlamp/


Iş wagty: Awgust-09-2023