Habarlar

CE belgisiniň yşyklandyryş pudagyna täsiri we ähmiýeti

CE şahadatnamasynyň standartlarynyň girizilmegiyşyklandyryş pudagyhas standartlaşdyrylan we has ygtybarly.Çyralar we çyralar öndürijiler üçin CE kepilnamasy arkaly önümleriň hilini we marka abraýyny ýokarlandyryp, önümiň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyryp biler.Sarp edijiler üçinCE tarapyndan tassyklanan lampalarçyralar önümleriň hilini we howpsuzlygyny kepillendirip, sarp edijileriň hukuklaryny we bähbitlerini netijeli gorap biler.

Mundan başga-da, CE şahadatnamasy yşyklandyryş pudagy üçin amatly halkara söwdany üpjün edýär.Bu kepilnama bilen lampalar we çyralar kärhanalary Europeanewropa bazaryna arkaýyn girip, satuw kanallaryny giňeldip we bazar paýyny hasam giňeldip bilerler.

IV bölüm: lampalary we çyralary bellemek prosesi

Çyralary we çyralary CE bellemek üçin ýüz tutmak prosesi adatça aşakdaky ýalydyr:

1. Önümiň görnüşini kesgitläň: ilki bilen lampalary öndürýän haýsy önüm kategoriýasyna degişlidigini kesgitläň, mysal üçin lampalara bölünip bilner.açyk lampalar,ýapyk lampalarweçyralar.

2. ajaýyp tehniki resminamalar: önümiň aýratynlyklary, dizaýn çyzgylary, önümiň funksional beýany, elektrik zynjyrynyň diagrammalary, synag hasabatlary we ş.m. ýaly degişli tehniki resminamalary taýýarlaň.

3. Şahadatnama organyny tapyň: Talaplara laýyk gelýän we degişli kärleri we hünär ussatlygyny üpjün edýän şahadatnama organyny saýlaň.

4. Synag we baha bermek: Önümi synag we baha bermek üçin sertifikat edarasyna iberiň.Synaglar, adatça, howpsuzlygy, elektromagnit sazlaşygy, elektrik öndürijiligini we synagyň beýleki taraplaryny öz içine alýar.5.

5. Resminamalara syn: Şahadatnama edarasy, degişli ülňüleriň we talaplaryň berjaý edilmegini üpjün etmek üçin tehniki resminamalaryňyzy gözden geçirer.

6. Zawod barlagy: Kepilnama edarasy önümçilik işiniň degişli ülňülere we talaplara laýyk gelýändigini anyklamak üçin zawodda barlag geçirip biler.

7. Şahadatnama bermek: testshli synaglardan we barlaglardan geçenden soň, sertifikat berýän edara önümiňiziň Europeanewropanyň howpsuzlyk talaplaryna laýykdygyny görkezýän CE şahadatnamasyny berer.

CE şahadatnamasynyň Europeanewropa bazary üçin sertifikat standartydygyny we önümiňiziň beýleki ýurtlarda hem satylmalydygyny bellemek gerek, goşmaça sertifikat talap edilip bilner.Mundan başga-da, dürli önümler üçin käbir aýratyn talaplar bolup biler we ýüz tutmazdan ozal degişli tehniki aýratynlyklary we ülňüleri üns bilen öwrenmek maslahat berilýär.

Yşyklandyryş pudagynda işleýänler hökmünde lampalar we çyralar üçin CE sertifikat standartlaryna uly ähmiýet bermelidiris we önümlerimiziň hilini we howpsuzlygyny ýokarlandyrmagy dowam etmelidiris.Diňe ökde hünärli sertifikat arkaly yşyklandyryş pudagy halkara bazarynda has köp mümkinçilikleri we bäsdeşlik ukybyny gazanyp biler.Geliň, yşyklandyryş pudagynyň durnukly ösüşini öňe sürmek, adamlar üçin has ygtybarly we ygtybarly ýagty gurşaw döretmek üçin bilelikde işleşeliň.

https://www.mtoutdoorlight.com/


Iş wagty: Fewral-02-2024