Habarlar

Suw geçirmeýän lampalaryň IP gorag derejesini barlamak üçin näme etmeli?

Möhüm yşyklandyryş enjamy hökmünde,suw geçirmeýän faraaçyk meýdanda köp sanly programma bar.Daşky gurşawyň üýtgemegi we näbelliligi sebäpli, suw geçirmeýän fara dürli howa we daşky gurşaw şertlerinde kadaly işlemegini üpjün etmek üçin ýeterlik suw geçirmeýän öndürijilige eýe bolmalydyr.Şeýlelik bilenzarýad berilýän balykçy farasyköplenç haýsy IP suw geçirmeýän derejäni barlaýar?

IP gidroizolýasiýa synpynda berklik synagy esasy böleklerden biridir.Möhür synagy, kesgitlenen şertlerde synag nusgasynyň suwa ýa-da pürküji suwda goýulýandygyny, suw geçirmeýän lampanyň möhürleýiş işine baha bermek üçin jaý we birikdiriş bölekleriniň synagdan geçirilýändigini aňladýar.Möhür synagynda, IP suw geçirmeýän derejesini kesgitlemek üçin synag nusgasy birnäçe gezek synagdan geçirilmelidir.Synagda ýokary IP suw geçirmeýän reýtingi bolan önüm içerki elektrik böleklerini has gowy gorap biler we önümiň ygtybarlylygyny we hyzmat möhletini ýokarlandyryp biler.

“Splash” synagy başga bir möhüm synag elementidir.Splash garşylyk synagy, pyrlanmaga garşylygy barlamakdyrsuw geçirmeýän zarýad berilýän faraönüme ýagyş ýaly suwuklyklaryň eroziýasyny simulirlemek üçin belli bir suw akymyny sepmek arkaly.Çyzgylara garşy suw synagy synag ýagdaýyndaky her burçdaky howanyň tizliginiň we suw tizliginiň yzygiderli bolmagyny üpjün etmeli, synag netijeleriniň takyklygyny üpjün etmeli we synag netijeleri arkaly suw geçirmeýän lampanyň hakyky işleýşine baha bermeli.

Suw geçirmeýän faranyň IP suw geçirmeýän derejesi IP65 we IP44, synag üçin saýlanjak IP gorag derejesi önümiň amaly talaplaryna laýyklykda bahalandyrylmalydyr.

IP derejeli synag bahalary iki topara bölünýär:

Bir toplum daşary ýurt obýektleri we tozan (ýagny gaty jisimler), beýlekisi suwuklyklar (mysal üçin suw) üçin, her bir reýting girelgäni goramak üçin “IP” bilen başlaýar we “IP” -den soňky san daşary ýurt obýektleriniň reýtingine degişlidir. we tozan girýär.

Sanlar (0-dan 6-a çenli) jaýyň berk zatlary (gurallar, simler, eller, barmaklar ýa-da tozan ýaly) üpjün ediş derejesini görkezýär.

Ikinji san, suwuklyklaryň girmeginiň öňüni alýar we bu iki hapalaýjynyň ikisine-de ýüz tutanda galan görnüşleri X bilen kesgitlenýär. Mysal üçin, IP1X daşary ýurt zatlarynyň we tozanyň girmeginiň öňüni almak üçin 1-nji derejä degişlidir, X bolsa görkezýär suwuklyga giriş derejesi berilmeýär, X nol goragy görkezmeýändigini belläň.

Ikinjisi (0 bilen 8) gorag jaýyndaky enjamlaryň suwa girmegini görkezýär, mysal üçin IP54 gaty zatlaryň girmegi üçin 5, suwuklyklaryň girmegi üçin 4 derejäni görkezýär.

https://www.mtoutdoorlight.com/headlamp/


Iş wagty: Awgust-18-2023