Önüm merkezi

Gaýtadan zarýad berilýän fara, 8 sany gyzyl çyra çyrasy 8 sany ak gyzyl çyraly USB kabeli, suw geçirmeýän baş çyrasy

Gysga düşündiriş:


 • Material:Alýumin + plastmassa
 • Bulp görnüşi:2T6 + 4XPE + 2COB
 • Çykyş güýji:450Lumens
 • Batareýa:2x18650 Lityum batareýasy (aýryldy)
 • Funksiýa:bir düwme: 2 COB High-2 COB Low-2 COB Gyzyl on-2 COB Gyzyl çyra;başga bir düwme: 2 T6 LED on-4 XPE LED on-6 LED on-6 LED fleş;batareýa saklaýjyda gyzyl-gyzyl çyra
 • Aýratynlyk:USB zarýad bermek
 • Haryt ölçegi:94 * 49 * 48mm
 • Önümiň arassa agramy:149g
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Çyra çyralarynyň hemmesinde yşyklandyryjylar we Strobe we ş.m. bar. Batareýa paketindäki yzky gyzyl görkeziji çyra, garaňkyda goşmaça howpsuzlyk we howpsuzlygy üpjün edip, arka tarapdaky adamlara duýduryş berip biler.USB zarýad kabeli kompýuter, noutbuk, güýç banky, awtoulag zarýad beriji, diwar adapteri we ş.m. bilen zarýad bermäge mümkinçilik berýär.
  LED faralar kelläňizde suw çyrasy bolup işleýär, tutuş sebiti ýagtylandyrýar.Owadan, doňdurma güýçli ýeňil we suw geçirmeýän camp Dynç alyş, gezelenç, açyk we ýapyk işler üçin dizaýn.Bu çyra diňe bir kyn däl, iň ýokary rahatlyk üçin hem döredildi.

  Şahsy yşyklandyryş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin faranyň yşyklandyryş tertibini el bilen sazlap bilersiňiz.Mundan başga-da, faralar batareýany ýyly saklamak we batareýanyň ömrüni gowulandyrmak üçin alpinistiň temperaturasyny ulanyp bilýän yzky batareýa gutusy farasy we bölünen batareýa gutusy farasy ýaly dizaýnlary kabul edýär.Bölünen görnüşli batareýa gutusy alpinistiň kellesindäki agramy hem azaldyp biler.

  Hb734a7d4a1764c13a0f47d0cedb0af8dk
  Hab321f83c32c4fd9aa970aa309da3962L

  NYME ÜÇIN NINGBO MENGTING saýlamaly?

  • 10 ýyl eksport we önümçilik tejribesi
  • IS09001 we BSCI hil ulgamy şahadatnamasy
  • 30 sany synag enjamy we 20 sany önümçilik enjamy
  • Söwda belligi we patent şahadatnamasy
  • Dürli kooperatiw müşderisi
  • Özbaşdaklaşdyrmak siziň talaplaryňyza baglydyr
  7
  2

  Biz nähili işleýäris?

  • Ösdüriň (Biziňki ýa-da dizaýny maslahat beriň)
  • Sitata (2 günüň dowamynda size jogap)
  • Nusgalar (Nusgalar hil barlagy üçin size iberiler)
  • Sargyt (Qty we gowşuryş wagty we ş.m. tassyklanyňyzdan soň sargyt ýerleşdiriň.)
  • Dizaýn (Önümleriňiz üçin amatly bukjany dizaýn ediň we taýýarlaň)
  • Önümçilik (goük öndürmek müşderiniň islegine bagly)
  • QC (QC toparymyz önümi barlar we QC hasabatyny hödürlär)
  • Adingüklemek (Taýýar aksiýany müşderiniň konteýnerine ýüklemek)

  Hil barlagy

  Laboratoriýamyzda dürli synag maşynlary bar.Ningbo Mengting ISO 9001: 2015 we BSCI Barlanyldy.QC topary, prosese gözegçilik etmekden başlap, synag synaglaryny geçirmekden we kemçilikli bölekleri saýlamakdan başlap hemme zady ýakyndan gözegçilik edýär.Önümleriň standartlara ýa-da alyjylaryň talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin dürli synaglary edýäris.

  Lumen synagy

  • Lýumens synagy ähli tarapdan çyradan çykýan ýagtylygyň umumy mukdaryny kesgitleýär.
  • Iň esasy manyda, lýumen reýting bir sferanyň içindäki çeşme tarapyndan çykýan ýagtylygyň mukdaryny ölçýär.

  Açyş wagty synagy

  • Elçyranyň batareýasynyň ömri batareýanyň ömrüni barlamak bölümi.
  • Belli bir wagt geçensoň ýa-da "Açyş wagty" çyranyň ýagtylygy grafiki taýdan iň gowy şekillendirilýär.

  Suw geçirmeýän synag

  • IPX reýting ulgamy suwa garşylygy kesgitlemek üçin ulanylýar.
  • IPX1 - Suwuň dikligine düşmeginden goraýar
  • IPX2 - 15 gradusa çenli egilen komponent bilen suwuň dikligine düşmeginden goraýar.
  • IPX3 - 60 gradusa çenli egilen komponent bilen suwuň dikligine düşmeginden goraýar
  • IPX4 - waterhli tarapdan suwuň dökülmeginden goraýar
  • IPX5 - Rugsat berlen az suwly uçarlardan goraýar
  • IPX6 - Güýçli uçarlar bilen çak edilýän agyr deňizlerden goraýar
  • IPX7: 30 minuda çenli çuňlugy 1 metre çenli suwa çümdi.
  • IPX8: 30 metre çenli çuňlugy 2 metre çenli suwa çümdi.

  Temperaturany bahalandyrmak

  • Elçyra, erbet täsirleri synlamak üçin uzak wagtlap dürli temperaturany simulirläp bilýän kameranyň içinde galdyrylýar.
  • Daşardaky temperatura 48 gradusdan ýokary bolmaly däldir.

  Batareýa synagy

  • Batareýanyň synagyna görä, çyranyň näçe milliampere-sagady bar.

  Düwme synagy

  • Singleeke-täk birlik we önümçilik üçin hem ýyldyrym çaltlygy we netijeliligi bilen düwmä basmagy başarmaly.
  • Kritiki durmuş synag enjamy, ygtybarly netijeleri üpjün etmek üçin dürli tizlikdäki düwmeleri basmak üçin programmirlendi.
  063dc1d883264b613c6b82b1a6279fe

  Kompaniýanyň tertibi

  Biz hakda

  • Döredilen ýyl: 10 ýyl iş tejribesi bilen
  • Esasy önümler: fara, kempir çyrasy, çyra, iş çyrasy, gün bagy çyrasy, welosiped çyrasy we ş.m.
  • Esasy bazarlar: ABŞ, Günorta Koreýa, Japanaponiýa, Ysraýyl, Polşa, Çehiýa, Germaniýa, Angliýa, Fransiýa, Italiýa, Çili, Argentina we ş.m.
  4

  Önümçilik ussahanasy

  • Sanjym galyplaýyş ussahanasy: 700m2, 4 sanjym galyplaýjy maşyn
  • Gurnama ussahanasy: 700m2, 2 gurnama setiri
  • Gaplamak ussahanasy: 700m2, 4 gaplaýyş çyzygy, 2 sany ýokary ýygylykly plastmassa kebşirleýiş maşynlary, 1 sany iki reňkli gatnaw ýagy çap ediji maşyn.
  6

  Sergi otagymyz

  Sergi otagymyzda çyra, iş çyrasy, kempir çyrasy, gün bagy çyrasy, welosiped çyrasy we ş.m. ýaly dürli görnüşli önümler bar.Sergi otagymyza baryp görmäge hoş geldiňiz, gözleýän önümiňizi tapyp bilersiňiz.

  5

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň