Önüm merkezi

2019 Iň soňky dizaýn 100W 200W 300W 400W IP67 Daşky Mj-Xj801, Mj-Xj802, Mj-Xj803, Mj-Xj804 Sunc gyzgyn satuw zawodynyň bahasy Hytaý öndürijisi Alýumin dökülen LED Gün köçesiniň çyrasy

Gysga düşündiriş:


 • Material:ABS + HK
 • Bulp görnüşi:100 sany yşyk-diodly indikator
 • Çykyş güýji:400 Lýumen
 • Batareýa:1 * 3.7V 1200mah 18650 litiý batareýa (içerde)
 • Funksiýa:3 reesim, gijelerine ýokary ýagtylyk, adamlar gelende ýokary ýagtylyk, adamlar gelende adamlar pes düşýärler;
 • Aýratynlyk:Gün zarýady, datçik
 • Gün paneli:monokristal kremniý, 5.5V / 75mA
 • Haryt ölçegi:135x98x50mm
 • Önümiň arassa agramy:175g
 • Gaplamak:Reňk gutusy
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Ygtybarly ýokary hilli usul, ajaýyp ýagdaý we alyjylaryň iň oňat kömegi bilen, firmamyz tarapyndan öndürilen önümler toplumy 2019-njy ýyl üçin köp ýurtlara we sebitlere eksport edilýär Iň soňky dizaýn 100W 200W 300W 400W IP67 Daşky Mj-Xj801, Mj-Xj802, Mj-Xj803 , Mj-Xj804 Sunc gyzgyn satylýan zawodyň bahasy Hytaý öndürijisi Alýumin dökülen LED Gün köçesiniň çyrasy, Durnukly we özara täsirli kärhananyň özara täsirini anyklamak we bilelikde uzak wagtlap işlemek üçin dünýäniň dürli künjeginden alyjylary doly garşylaýarys.
  Ygtybarly ýokary hilli usul, ajaýyp ýagdaý we alyjylaryň ideal kömegi bilen firmamyz tarapyndan öndürilen önümleriň hatary köp ýurtlara we sebitlere eksport edilýär.Hytaý Gün köçesiniň çyrasy we bir gün köçesiniň çyrasynda ikiGüýçli tehniki güýçden başga-da, gözden geçirmek we berk dolandyrmak üçin öňdebaryjy enjamlary hödürleýäris.Kompaniýamyzyň ähli işgärleri, içerde we daşary ýurtlarda dostlary deňlik we özara bähbitlilik esasynda baryp görmek we işlemek üçin gelmäge çagyrýar.Haýsydyr bir önümimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, sitata we önüm jikme-jiklikleri üçin bize ýüz tutup bilersiňiz.


  Aýratynlyklary

  • 【100 LED ultra-ýagty gün hereket çyralary açyk howada】
   açyk gün şöhlesi, has ýokary ýagtylygy we has uzak ömri bolan her paketde 100 sany ýagty LED monjuk bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu gün çyralary 1200mAh akkumulýator bilen üpjün edilendir we göni gün şöhlesiniň aşagynda doly zarýad almak üçin 6-8 sagat gerek.Yşyklandyryş burçy 270 ° çenli bolup, has giň we ýagty yşyklandyryş meýdançasyny getirýär we öýüňize has ygtybarly we ýyly bolýar.Mzebxk
  • 【3 akylly yşyklandyryş tertibi】
   1) Güýçli yşyklandyryş tertibi - adamlar geçip barýarka, hereket sensory çyralary iň ýokary ýagtylyk bilen ýakylar we ýakyn ýerde hiç kim ýok wagty öçer.2) lightokary yşyk + sähelçe yşyklandyryş tertibi, adamlar geçip barýarka, gün çyralary iň ýokary ýagtylyk bilen ýakylar.Hiç kim geçip barmasa, gün diwar çyralary elmydama garaňky re inimde ýagtylanýar.3) Birneme ýagtylyk re modeimi, hereket datçiginiň çyrasy, geçip barýan adamyň ýokdugyna garamazdan elmydama birneme ýeňil ýagdaýda bolýar.
  • 65 IP65 Suw geçirmeýän we gurmak aňsat】
   Günüň açyk çyralary IP65 suw geçirmeýän ABS materialyndan ýasalýar, açyk howa erbet bolsa-da, gaty gowy işleýär.(Aýaz çydamly / ýylylyga çydamly / suwa çydamly).Bizar ediji simler ýa-da adapterler gerek däl.Baglar, diwarlar, teraslar, ulag ýollary, derwezeler we ş.m. ýaly gün energiýasyny siňdirip biljek ýer tapyp bilersiňiz, soňra bolsa nurbat bilen açyk çyralary düzedip bilersiňiz.Iň amatly gurnama beýikligi 2-3 metr töweregi.
  • IR Giňeldilen PIR hereket datçigi we ekologiýa taýdan arassa】Gurlan adam datçigi, açyk howada gün çyralary adam bedeniniň ýa-da jisimleriň işini 120 ° we 33-36 fut uzaklykda kesgitläp bilýär, sebäbi duýgurlyk bölegi ýakyn adamlaryň hereketine ýokary kesgitleýiş duýgurlygy sebäpli, adam işjeňligi bolmasa 20 sekundyň içinde ýüze çykarylsa, hereket datçiginiň daşky çyrasy awtomatiki öçer, bu bolsa has köp wagt sarp etmek üçin energiýa we elektrik energiýasyny tygşytlar.

  61BIsf0RyqL._AC_SL1001_
  71tkQsaU8FL._AC_SL1500_
  813kIawKcFL._AC_SL1500_

  Sorag-jogap

  1-nji sorag: Haýsy şahadatnamaňyz bar?
  J: Önümlerimiz CE we RoHS standartlary tarapyndan synagdan geçirildi.Başga şahadatnamalar gerek bolsa, bize habar beriň, biz hem siziň üçin edip bileris.

  2-nji sorag: iberiş görnüşiňiz nähili?
  J: Ekspress (TNT, DHL, FedEx we ş.m.), Deňiz ýa-da Howa arkaly iberýäris.

  3-nji sorag.Baha hakda?
  Bahasy ylalaşylýar.Mukdaryna ýa-da bukjasyna görä üýtgedilip bilner.Derňew geçireniňizde, isleýän mukdaryňyzy bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.

  4-nji sorag.Mysal barada, transportyň bahasy näçe?
  Ightük agramyna, gaplaýyş ululygyna we ýurduňyza ýa-da welaýat sebtiňize we ş.m. baglydyr.

  5-nji sorag.Hiline nädip gözegçilik etmeli?
  J, IQC by Gelýän hil gözegçiligi by ähli çig mal, barlagdan soň ähli prosesi başlamazdan ozal.
  B, her baglanyşygy IPQC process Giriş prosesiniň hiline gözegçilik rol patrul barlagy.
  C, indiki amal gaplamasyna gaplamazdan ozal QC doly gözden geçirenden soň.D, OQC her bir terlik üçin doly gözden geçirmek üçin iberilmezden ozal.

  6-njy sorag.Nusgany näçe wagt alyp bilerin?
  Nusgalar 7-10 günüň içinde eltip bermäge taýýar bolar.Nusgalar DHL, UPS, TNT, FEDEX ýaly halkara ekspress arkaly iberiler we 7-10 günüň içinde geler.

  Ygtybarly ýokary hilli usul, ajaýyp ýagdaý we alyjylaryň iň oňat kömegi bilen, firmamyz tarapyndan öndürilen önümler toplumy 2019-njy ýyl üçin köp ýurtlara we sebitlere eksport edilýär Iň soňky dizaýn 100W 200W 300W 400W IP67 Daşky Mj-Xj801, Mj-Xj802, Mj-Xj803 , Mj-Xj804 Sunc gyzgyn satylýan zawodyň bahasy Hytaý öndürijisi Alýumin dökülen LED Gün köçesiniň çyrasy, Durnukly we özara täsirli kärhananyň özara täsirini anyklamak we bilelikde uzak wagtlap işlemek üçin dünýäniň dürli künjeginden alyjylary doly garşylaýarys.
  2019 Iň soňky dizaýnHytaý Gün köçesiniň çyrasy we bir gün köçesiniň çyrasynda ikiGüýçli tehniki güýçden başga-da, gözden geçirmek we berk dolandyrmak üçin öňdebaryjy enjamlary hödürleýäris.Kompaniýamyzyň ähli işgärleri, içerde we daşary ýurtlarda dostlary deňlik we özara bähbitlilik esasynda baryp görmek we işlemek üçin gelmäge çagyrýar.Haýsydyr bir önümimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, sitata we önüm jikme-jiklikleri üçin bize ýüz tutup bilersiňiz.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň