Önüm merkezi

Iň arzan bahasy 80W 100 Watt 300 Watt Bir Gün köçesinde LED gün çyrasy batareýa bilen açyk çyralar

Gysga düşündiriş:


 • Material: PE
 • Bulp görnüşi:LED , 16 reňk üýtgeýär
 • Batareýa:1 * 18650 2000MAH Lityum batareýasy (içinde)
 • Funksiýa:4 reesim
 • Aýratynlyk:Gün, uzakdan dolandyrmak bilen, Suw geçirmeýän IP67
 • Gün paneli:110 * 110mm
 • Haryt ölçegi:250 * 67MM
 • Önümiň arassa agramy:425g
 • Gaplamak:Reňk gutusy
 • Ctn Ölçegi:55.5 * 51.5 * 26.1CM / 16 sany
 • GW / NW:10 / 9KGS
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Kärhanamyzyň “Hil, netijelilik, innowasiýa we bitewilik” ruhuna ýapyşýarys.Baý çeşmelerimiz, ösen tehnikalarymyz, tejribeli işçilerimiz we iň arzan bahalar üçin 80W 100 Watt 300 Watt üçin ajaýyp hyzmatlar bilen müşderilerimiz üçin has köp baha döretmegi maksat edinýäris, senagat dolandyryşynyň artykmaçlygy bilen, Gün köçesiniň LED gün şöhlesiniň açyk çyralary Bu kärhana hemişe öz pudaklarynda häzirki bazar lideri bolmak perspektiwalaryny goldamaga ygrarlydy.
  Kärhanamyzyň “Hil, netijelilik, innowasiýa we bitewilik” ruhuna ýapyşýarys.Baý çeşmelerimiz, ösen tehnikalarymyz, tejribeli işçilerimiz we ajaýyp hyzmatlarymyz bilen müşderilerimiz üçin has köp baha döretmegi maksat edinýärisHytaý arzan 30W 60W Gün we Gün energiýasy LED köçe gün köçe çyralary, Indi tejribeli dolandyryjylar, döredijilik dizaýnerleri, çylşyrymly inersenerler we ökde işçiler bilen birlikde 200-den gowrak işgärimiz bar.Soňky 20 ýylda ähli işgärleriň çeken zähmeti bilen öz kompaniýasy güýçlenýärdi.Elmydama “müşderi ilki” ýörelgesini ulanýarys.Şeýle hem, ähli şertnamalary elmydama ýerine ýetirýäris we şonuň üçin müşderilerimiziň arasynda ajaýyp abraýdan we ynamdan peýdalanýarys.Kompaniýamyza hut özüňiz baryp görmäge hoş geldiňiz. Birek-birege peýdaly we üstünlikli ösüş esasynda işewür hyzmatdaşlyga başlarys diýip umyt edýäris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmakdan çekinmeli däl ..

  Aýratynlyklary

  • 【Gün bilen işleýän we awto ON / OFF】
   Durnukly güýji üpjün edýän 2000mAh batareýa bilen gurlan Gün energiýasy howuz çyralary, takmynan üznüksiz işläp bilerler.Dürli ýagtylyk derejesinde 8-10 sagat.Elektrik togy talap edilmeýär, elektrik togy üçin köp dollar tygşytlaň.Gurlan duýgur ýagtylyk datçigi gündizine ýagtylygy takyk, awtomatiki usulda gün zarýadyny kesgitleýär we agşam daň atanda ýa-da garaňkyda awtomatiki ýagtylanýar, çyralary ýakmakdan gorkmaň.
  • 【Köp reňkli RGB Light we IR uzakdan dolandyrmak】
   Diňe 7 reňkli beýleki howuz çyralary bilen deňeşdirilende, ýüzýän gün howuz çyralarymyzyň howuzda islän keýpiňize laýyk 16 reňk we 4 reňk üýtgediji re haveim bar.Öçürmek / öçürmek ýa-da ýagtylygyň reňkini üýtgetmek üçin uzakdan dolandyryşy ulanyp bilersiňiz, uzakdan dolandyrmagyň iň ýokary aralygy 16 fut, ýönekeý düwme bilen durmuşyňyzy reňkläp bilersiňiz.
  • 【Suw geçirmeýän dizaýn】
   68okary hilli BALMOST gün ýüzýän howuz çyralary iki gatly polietilenden, durnukly gurluşdan we çydamly, IP68 suw geçirmeýän funksiýa bilen, hatda erbet howa şertlerinde-de gowy işläp biler.(Bellik: Gün çyrasyny suwa çümdürmäň we iň ýokary zarýad effekti üçin gün panelini açmaň.)
  • 【Köp maksatly we ideal sowgat】
   Uçýan ýelek şekilli dizaýn gün energiýasy bilen işleýän LED çyralary gün gazon çyralary / gün çyralary açyk bag / gün ýol çyralary hökmünde ulanylyp bilner.Şeýle hem atmosfera döretmek, häsiýet goşmak we hezil etmek üçin owadan bezeg hökmünde ulanylyp bilner.Öý bezegi, oturylyşygy gowulaşdyrmak we ş.m. üçin amatlydyr. Öýüňize özüne çekiji bezeg öwüşginini goşýar we içgysgynç ýerlere ajaýyp çözgüt, çagalar, ene-atalar we dostlar üçin ajaýyp sowgat.

  MT-PL0102
  MT-PL0101
  MT-PL0103

  Sorag-jogap

  1-nji sorag: Gowşuryş wagtyňyz näçe?
  J: Adatça nusga 3-5 gün, köpçülikleýin önümçilige 30 gün gerek, ahyrsoňy sargyt mukdaryna görä.

  2-nji sorag: Hil gözegçiligiňiz nähili?
  J: Öz QC sargyt tabşyrylmazdan ozal islendik çyra üçin 100% synag edýär.

  3-nji sorag: ippingük daşamagyňyzyň görnüşi nähili?
  J: Ekspress (TNT, DHL, FedEx we ş.m.), Deňiz ýa-da Howa arkaly iberýäris.

  4-nji sorag.Bahasy barada?
  Bahasy ylalaşylýar.Mukdaryna ýa-da bukjasyna görä üýtgedilip bilner.Derňew geçireniňizde, isleýän mukdaryňyzy bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.

  5-nji sorag.Nusgany näçe wagt alyp bilerin?
  Nusgalar 7-10 günüň içinde eltip bermäge taýýar bolar.Nusgalar DHL, UPS, TNT, FEDEX ýaly halkara ekspress arkaly iberiler we 7-10 günüň içinde geler. Biz kärhanamyzyň “Hil, netijelilik, innowasiýa we bitewilik” ruhuna ýapyşýarys.Baý çeşmelerimiz, ösen tehnikalarymyz, tejribeli işçilerimiz we iň arzan bahalar üçin 80W 100 Watt 300 Watt üçin ajaýyp hyzmatlar bilen müşderilerimiz üçin has köp baha döretmegi maksat edinýäris, senagat dolandyryşynyň artykmaçlygy bilen, Gün köçesiniň LED gün şöhlesiniň açyk çyralary Bu kärhana hemişe öz pudaklarynda häzirki bazar lideri bolmak perspektiwalaryny goldamaga ygrarlydy.
  Iň arzan bahaHytaý arzan 30W 60W Gün we Gün energiýasy LED köçe gün köçe çyralary, Indi tejribeli dolandyryjylar, döredijilik dizaýnerleri, çylşyrymly inersenerler we ökde işçiler bilen birlikde 200-den gowrak işgärimiz bar.Soňky 20 ýylda ähli işgärleriň çeken zähmeti bilen öz kompaniýasy güýçlenýärdi.Elmydama “müşderi ilki” ýörelgesini ulanýarys.Şeýle hem, ähli şertnamalary elmydama ýerine ýetirýäris we şonuň üçin müşderilerimiziň arasynda ajaýyp abraýdan we ynamdan peýdalanýarys.Kompaniýamyza hut özüňiz baryp görmäge hoş geldiňiz. Birek-birege peýdaly we üstünlikli ösüş esasynda işewür hyzmatdaşlyga başlarys diýip umyt edýäris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmakdan çekinmeli däl ..


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň