Önüm merkezi

Kemping sim çyralary 1 USB bilen işleýän kempir çyralarynda 33 ft 4 Dikeldilýän çyra

Gysga düşündiriş:


 • Material:ABS
 • Bulp görnüşi:LED + SMD + Set çyrasy
 • Çykyş güýji:LED 200lumens, SMD 50lumens
 • Batareýa:1 * 1200mAh 18650 Lityum batareýasy (goşulýar)
 • Funksiýa:UP düwmesi: Çyzykly yşyk çyrasy Çyra çyrasy Çyra çyrasy Dem alýan setir çyrasy we SMD bilelikde SMD;Aşakda
 • Düwme:LED ýokary LED pes LED çyrasy
 • Aýratynlyk:TYPE C zarýad beriş, güýç banky, batareýa görkezijisi, çeňňek bilen kempir çyrasy ýa-da çyra ýa-da bezeg çyrasy bolup biler.
 • Haryt ölçegi:5 * 5 * 21.5 CM
 • Önümiň arassa agramy:190g
 • Gaplamak:Reňk gutusy + USB kabeli (C görnüşi) Setirli kempir çyralary
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Uzak dowam edýän ýagty yşyklandyryş: Çyzykly çyralar bilen gurlan bu yşyk çyrasy, hatda 360 dereje yşyklandyryş we garaňkylyk, elektrik togy we adatdan daşary ýagdaýlar wagtynda ýeterlik yşyklandyryşy üpjün etmek üçin 6-10 sagat iş wagtyny üpjün etmek üçin innowasion LED yşyklandyryş tehnologiýasyny ulanýar.

  Çydamly we suw geçirmeýän dizaýn: Bu çyra IP44 suw geçirmeýän dizaýny bilen çydamly ABS materialdan ýasalýar, çydamlylygy we suwa çydamlylygy üpjün edýär, hatda ýagyşly ýa-da garly günlerde-de açyk howada ulanylyp bilner.

  Dürli ýagdaýlar üçin köp yşyklandyryş reesimleri: Çyra çyralary 5 yşyklandyryş reesimini hödürleýär: UP düwmesi: Çyzykly yşyk çyrasy Çyra çyrasy Dem alyş-yşyk çyrasy we SMD bilelikde SMD;Aşak düwme: LED ýokary LED pes LED çyrasy.Elçyranyň 2 görnüşi bar: yşyklandyryş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ýokary akym we pes akym.

  Amatly we göçme: lighteňil setirli kempir çyralary gaty ýeňil we sumka ýa-da el bilen göterilip bilner, çadyr çyralary agaçlardan, çeňňeklerden, çadyr direglerinden, ýaýdan we beýleki goldaw nokatlaryndan aňsatlyk bilen asylyp bilinýän çeňňekler bilen berkidilýär. dürli ýagdaýlarda örän amatlydyr.

  Dürli sazlamalar üçin amatly: Kemping çyralary hobbi we lagerçiler üçin ajaýyp we ýakymly atmosfera döredýär, bu köpugurly zarýad berilýän çyralar ýapyk bezeg çyralary, dynç alyş çyralary, gijeki yşyklar ýaly ulanylyp bilner we dürli çäreleri goldap biler. kempir, gezelenç, aw, balyk tutmak we SOS çyralary.

  NYME ÜÇIN NINGBO MENGTING saýlamaly?

  • 10 ýyl eksport we önümçilik tejribesi
  • IS09001 we BSCI hil ulgamy şahadatnamasy
  • 30 sany synag enjamy we 20 sany önümçilik enjamy
  • Söwda belligi we patent şahadatnamasy
  • Dürli kooperatiw müşderisi
  • Özbaşdaklaşdyrmak siziň talaplaryňyza baglydyr
  7
  2

  Biz nähili işleýäris?

  • Ösdüriň (Biziňki ýa-da dizaýny maslahat beriň)
  • Sitata (2 günüň dowamynda size jogap)
  • Nusgalar (Nusgalar hil barlagy üçin size iberiler)
  • Sargyt (Qty we gowşuryş wagty we ş.m. tassyklanyňyzdan soň sargyt ýerleşdiriň.)
  • Dizaýn (Önümleriňiz üçin amatly bukjany dizaýn ediň we taýýarlaň)
  • Önümçilik (goük öndürmek müşderiniň islegine bagly)
  • QC (QC toparymyz önümi barlar we QC hasabatyny hödürlär)
  • Adingüklemek (Taýýar aksiýany müşderiniň konteýnerine ýüklemek)

  Hil barlagy

  Laboratoriýamyzda dürli synag maşynlary bar.Ningbo Mengting ISO 9001: 2015 we BSCI Barlanyldy.QC topary, prosese gözegçilik etmekden başlap, synag synaglaryny geçirmekden we kemçilikli bölekleri saýlamakdan başlap hemme zady ýakyndan gözegçilik edýär.Önümleriň standartlara ýa-da alyjylaryň talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin dürli synaglary edýäris.

  Lumen synagy

  • Lýumens synagy ähli tarapdan çyradan çykýan ýagtylygyň umumy mukdaryny kesgitleýär.
  • Iň esasy manyda, lýumen reýting bir sferanyň içindäki çeşme tarapyndan çykýan ýagtylygyň mukdaryny ölçýär.

  Açyş wagty synagy

  • Elçyranyň batareýasynyň ömri batareýanyň ömrüni barlamak bölümi.
  • Belli bir wagt geçensoň ýa-da "Açyş wagty" çyranyň ýagtylygy grafiki taýdan iň gowy şekillendirilýär.

  Suw geçirmeýän synag

  • IPX reýting ulgamy suwa garşylygy kesgitlemek üçin ulanylýar.
  • IPX1 - Suwuň dikligine düşmeginden goraýar
  • IPX2 - 15 gradusa çenli egilen komponent bilen suwuň dikligine düşmeginden goraýar.
  • IPX3 - 60 gradusa çenli egilen komponent bilen suwuň dikligine düşmeginden goraýar
  • IPX4 - waterhli tarapdan suwuň dökülmeginden goraýar
  • IPX5 - Rugsat berlen az suwly uçarlardan goraýar
  • IPX6 - Güýçli uçarlar bilen çak edilýän agyr deňizlerden goraýar
  • IPX7: 30 minuda çenli çuňlugy 1 metre çenli suwa çümdi.
  • IPX8: 30 metre çenli çuňlugy 2 metre çenli suwa çümdi.

  Temperaturany bahalandyrmak

  • Elçyra, erbet täsirleri synlamak üçin uzak wagtlap dürli temperaturany simulirläp bilýän kameranyň içinde galdyrylýar.
  • Daşardaky temperatura 48 gradusdan ýokary bolmaly däldir.

  Batareýa synagy

  • Batareýanyň synagyna görä, çyranyň näçe milliampere-sagady bar.

  Düwme synagy

  • Singleeke-täk birlik we önümçilik üçin hem ýyldyrym çaltlygy we netijeliligi bilen düwmä basmagy başarmaly.
  • Kritiki durmuş synag enjamy, ygtybarly netijeleri üpjün etmek üçin dürli tizlikdäki düwmeleri basmak üçin programmirlendi.
  063dc1d883264b613c6b82b1a6279fe

  Kompaniýanyň tertibi

  Biz hakda

  • Döredilen ýyl: 10 ýyl iş tejribesi bilen
  • Esasy önümler: fara, kempir çyrasy, çyra, iş çyrasy, gün bagy çyrasy, welosiped çyrasy we ş.m.
  • Esasy bazarlar: ABŞ, Günorta Koreýa, Japanaponiýa, Ysraýyl, Polşa, Çehiýa, Germaniýa, Angliýa, Fransiýa, Italiýa, Çili, Argentina we ş.m.
  4

  Önümçilik ussahanasy

  • Sanjym galyplaýyş ussahanasy: 700m2, 4 sanjym galyplaýjy maşyn
  • Gurnama ussahanasy: 700m2, 2 gurnama setiri
  • Gaplamak ussahanasy: 700m2, 4 gaplaýyş çyzygy, 2 sany ýokary ýygylykly plastmassa kebşirleýiş maşynlary, 1 sany iki reňkli gatnaw ýagy çap ediji maşyn.
  6

  Sergi otagymyz

  Sergi otagymyzda çyra, iş çyrasy, kempir çyrasy, gün bagy çyrasy, welosiped çyrasy we ş.m. ýaly dürli görnüşli önümler bar.Sergi otagymyza baryp görmäge hoş geldiňiz, gözleýän önümiňizi tapyp bilersiňiz.

  5

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň