Önüm merkezi

Definitionokary kesgitleme Täze geliş Kl3lm (A) Içerki howpsuz integrirlenen simsiz LED fara çyrasy çyrasy, magdan tunelleri üçin kemping balyk tutmak çäkli giňişligi

Gysga düşündiriş:


 • Material:ABS
 • Bulp görnüşi:COB (ak we gyzyl) + LED
 • Çykyş güýji:350 Lýumen
 • Batareýa:1x1200 103040 Batareýa (goşulýar)
 • Funksiýa:COB we LED bilelikde-COB Pes COB gyzyl, datçik re modeimi (COB we LED ýakylýar, wyklýuçateli uzak basyň)
 • Aýratynlyk:USB zarýad beriji, datçik
 • Haryt ölçegi:30x60x42mm
 • Önümiň arassa agramy:78g
 • Gaplamak:Reňk gutusy + USB kabeli (görnüşi-c) CE ROHS
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  “Hil ýokary, hyzmatlar iň ýokary, durmak birinji ýerde durýar” diýen dolandyryş ýörelgesine eýerýäris we ýokary kesgitleme üçin täze geliş Kl3lm (A) Sos Strobe bilen içerki howpsuz birleşdirilen simsiz LED farasy çyrasy bilen ähli müşderiler bilen üstünlik dörederis we paýlaşarys. Magdançylyk tunelleri üçin kemping üçin balyk tutmak çäkli giňişlik, uzak wagtlap kiçi telekeçilik birleşiklerine çagyrmak üçin sözüň hemme ýerinde alyjylary garşylaýarys.Biziň çözgütlerimiz iň ýokarky.Bir gezek saýlanan, ajaýyp baky!
  “Hil ýokary, hyzmatlar iň ýokary, durmak birinji ýerde” diýen dolandyryş ýörelgesine eýerýäris we ähli müşderiler bilen üstünlik gazanarys we tüýs ýürekden dörederisChina Miner′s Cap Lamp we LED Partlama-Proof, Hünärmen in engineeringenerçilik toparymyz, adatça, maslahat we pikir alyşmak üçin size hyzmat etmäge taýyn bolar.Şeýle hem, talaplaryňyza laýyk gelýän mugt nusgalar bilen üpjün edip bileris.Iň oňat hyzmat we haryt bilen üpjün etmek üçin iň oňat tagallalar ediler.Biziň işimiz we önümlerimiz we çözgütlerimiz bilen gyzyklanýan wagtyňyz, bize e-poçta ibermek ýa-da tiz jaň etmek arkaly biziň bilen gürleşýändigiňize göz ýetiriň.Önümlerimizi we kompaniýamyzy goşmaça bilmek üçin zawodymyza baryp görmek üçin gelip bilersiňiz.Adatça, biziň bilen işewür gatnaşyklar gurmak üçin dünýäniň dürli künjeginden gelen myhmanlary öz işimize garşy alarys.Kiçi telekeçilik üçin biziň bilen gürleşmek üçin özüňizi erkin duýýandygyňyza göz ýetiriň we iň oňat söwda tejribesini ähli söwdagärlerimiz bilen paýlaşarys diýip ynanýarys.

  Aýratynlyklary

  • Intelligent Akyldar duýgur tehnologiýasy】
   Beýleki önümlerden tapawutlylykda, faramyz iň täze akylly datçikler bilen enjamlaşdyrylandyr.Bir wagtyň özünde çyrany we induksiýa wyklýuçatelini ýakmagyňyzy haýyş edýäris.Bu ýagty çyra çyralary, adaty faralar ýaly öňüňizdäki kiçijik bir ýeri ýakmagyň ýerine ajaýyp 180 ° giň burçly yşyklandyryş we 350 lýumen üpjün edýär.
  • Light 3 ýagtylyk re es
   Faranyň 3 yşyklandyryş rejesi bar: COB we LED bilelikde COB pes COB gyzyl, sensor re modeimi (COB we LED ýakylýar, wyklýuçateliň uzynlygyny basyň).
  • 【USB zarýad berilýän farasy】
   Gurlan 1200mAh uly zarýadly batareýa.Diňe batareýalary çalyşmak bilen çäklenmän, ekologiýa taýdan arassa.Zarýad beriş wagty: 2 sagat doly zarýad berilýär.Dürli ýagtylyk re inimlerinde 3-8 sagat iş wagty.Uzak wagtlap yşyklandyryş zerur bolsa, garaşmak üçin bir gezekde iki götermek maslahat berilýär.
  • Weight ighteňil we amatly】
   Baş çyranyň çyrasy ABS-den ýasaldy, jübiňize aňsatlyk bilen ýerleşdirmek üçin kiçi göwrümli dizaýn bukulyp bilner.IPX4 suw geçirmeýän suw, ähli tarapdan suw sepilmeginden goralýandygyny aňladýar, garaşylmadyk ýagdaýda ýagyş ýagsa ýa-da gar ýagsa, alada etmegiň zerurlygy ýok.Ellig Akylly duýgurlyk tehnologiýasy other Beýleki önümlerden tapawutlylykda, faramyz iň täze akylly datçikler bilen enjamlaşdyrylandyr.Bir wagtyň özünde çyrany we induksiýa wyklýuçatelini ýakmagyňyzy haýyş edýäris.

  MT102-COB-S_03
  MT102-COB-S_02
  MT102-COB-S_01

  Sorag-jogap

  1-nji sorag: Logotipimizi önümlerde çap edip bilersiňizmi?
  J: Hawa.Önümçiligimizden ozal bize resmi habar beriň we dizaýny ilki bilen öz nusgamyz esasynda tassyklaň.

  2-nji sorag: Hil gözegçiligiňiz nähili?
  J: Öz QC sargyt tabşyrylmazdan ozal islendik çyra üçin 100% synag edýär.

  3-nji sorag: ippingük daşamagyňyzyň görnüşi nähili?
  J: Ekspress (TNT, DHL, FedEx we ş.m.), Deňiz ýa-da Howa arkaly iberýäris.

  4-nji sorag.Baha hakda?
  Bahasy ylalaşylýar.Mukdaryna ýa-da bukjasyna görä üýtgedilip bilner.Derňew geçireniňizde, isleýän mukdaryňyzy bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.
  8-nji sorag.Mysal barada, transportyň bahasy näçe?
  Ightük agramyna, gaplaýyş ululygyna we ýurduňyza ýa-da welaýat sebtiňize we ş.m. baglydyr.

  5-nji sorag.Hiline nädip gözegçilik etmeli?
  J, IQC by Gelýän hil gözegçiligi by ähli çig mal, barlagdan soň ähli prosesi başlamazdan ozal.
  B, her baglanyşygy IPQC process Giriş prosesiniň hiline gözegçilik rol patrul barlagy.
  C, indiki amal gaplamasyna gaplamazdan ozal QC doly gözden geçirenden soň.D, OQC her bir terlik üçin doly gözden geçirmek üçin iberilmezden ozal.

  “Hil ýokary, hyzmatlar iň ýokary, durmak birinji ýerde durýar” diýen dolandyryş ýörelgesine eýerýäris we ýokary kesgitleme üçin täze geliş Kl3lm (A) Sos Strobe bilen içerki howpsuz birleşdirilen simsiz LED farasy çyrasy bilen ähli müşderiler bilen üstünlik dörederis we paýlaşarys. Magdançylyk tunelleri üçin kemping üçin balyk tutmak çäkli giňişlik, uzak wagtlap kiçi telekeçilik birleşiklerine çagyrmak üçin sözüň hemme ýerinde alyjylary garşylaýarys.Biziň çözgütlerimiz iň ýokarky.Bir gezek saýlanan, ajaýyp baky!
  Definitionokary kesgitlemeChina Miner′s Cap Lamp we LED Partlama-Proof, Hünärmen in engineeringenerçilik toparymyz, adatça, maslahat we pikir alyşmak üçin size hyzmat etmäge taýyn bolar.Şeýle hem, talaplaryňyza laýyk gelýän mugt nusgalar bilen üpjün edip bileris.Iň oňat hyzmat we haryt bilen üpjün etmek üçin iň oňat tagallalar ediler.Biziň işimiz we önümlerimiz we çözgütlerimiz bilen gyzyklanýan wagtyňyz, bize e-poçta ibermek ýa-da tiz jaň etmek arkaly biziň bilen gürleşýändigiňize göz ýetiriň.Önümlerimizi we kompaniýamyzy goşmaça bilmek üçin zawodymyza baryp görmek üçin gelip bilersiňiz.Adatça, biziň bilen işewür gatnaşyklar gurmak üçin dünýäniň dürli künjeginden gelen myhmanlary öz işimize garşy alarys.Kiçi telekeçilik üçin biziň bilen gürleşmek üçin özüňizi erkin duýýandygyňyza göz ýetiriň we iň oňat söwda tejribesini ähli söwdagärlerimiz bilen paýlaşarys diýip ynanýarys.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň