Önüm merkezi

Köp reňkli / ýyly ak gün Ro Christmasdestwo LED yşyk çyralary Bag bagy howly toý agajynyň oturylyşy

Gysga düşündiriş:


 • Material:ABS
 • Bulp görnüşi:50 sany yşyklandyryjy
 • Batareýa:1 * 1.2v Ni-MH 400mAh (goşulýar)
 • Funksiýa:Saýlamak üçin ýyly ak çyra ýa-da reňkli yşyk, 8 reesim
 • Aýratynlyk:Gün
 • Gün paneli:2V, 100mA, 68 * 68mm
 • Haryt ölçegi: 5m
 • Önümiň arassa agramy:160g
 • Gaplamak:Goňur guty
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Aýratynlyklary

  • 【Energiýany tygşytlaýan gün çyralary】MT-STL0504
   Daşarda söwda nokady tapmak barada alada edýärsiňizmi?Gün simli çyralarymyz bu meseläni çözmäge kömek edip biler!Hiç hili rozetka, energiýa tygşytlamak we daşky gurşawy goramak ýok, işlemek üçin diňe gün şöhlesi gerek!Örän uly batareýa kuwwaty, doly zarýadly 8 sagatdan gowrak işläp biler!ÜNS BERI use: Ulanylmazdan ozal wyklýuçateli açyň, gün panelindäki gorag filmini ýyrtyň we paneliň güne seredýändigine göz ýetiriň.
  • 【Goşmaça uzyn gün energiýasy bilen işleýän yşyk çyralary】
   Lightagtylygyň her setiriniň uzynlygy 16,4 fut, gündelik bezegiňiz üçin ýeterlikdir.Beýleki önümler bilen deňeşdirilende, POTIVE jikme-jikliklere ünsi jemleýär, dizaýnerlerimiz has ýokary ýagtylykly LED monjuklary, has uzak ömür gün panellerini saýlaýarlar, şonuň üçin oýlanyşykly döredilen gün Ro Christmasdestwo agajynyň çyralary bezegiň täsirinden has kanagatlanar.
  • Life Durmuşyňyzy bezemek üçin 8 sany ýalpyldawuk reesim】
   Dürli bezeg atmosferalary sizi henizem biynjalyk edýärmi?Gün simli çyralarymyz siziň islegleriňizi doly kanagatlandyryp biler!8 dürli ýagtylyk rejesi dürli lezzet berýär.Bizde çagalaryň iň gowy görýän ýangyn görnüşi, şeýle hem has dinamiki tolkun re modeimi bar we maşgala oturylyşygy geçireniňizde, ýalpyldawuk re modeim iň gowy saýlawyňyz bolar!Mundan başga-da, kowalamak we hemişelik ýagtylyk we ş.m. ýaly bäş dürli reesim bar, dürli yşyklandyryş rejesi, dürli keýp, şol bir lezzet!
  • Ide Giň ulanylýan Günüň açyk yşyk çyralary】
   Çyralarymyz gijelerine açyk ýyly ak ýagtylyk çykarar.Öýüňiziň öňündäki agaçlarda bezäniňizde, möwsümiň Wonderland temaly agaçlarynyň ýyldyzy bolar;Düşegiň aşagynda oturdyň, ýyly ak çyralar size ýyly öý atmosferasyny hödürleýär.Biziň setirlerimiz eýwanlar, palubalar, diwarlar, eýwanlar, oturylyşyklar, dynç alyşlar, seýilgähler, Xmas bezegleri we başgalar üçin ajaýyp.
  • 【Suw geçirmeýän we gün şöhlesiniň çyralary】
   IP65 gidroizolýasiýany goldamak üçin ýyly ak reňkli Ro Christmasdestwo çyralarymyz, ýagyş ýagýarmy ýa-da gar bolsun, howanyň zaýalanmagy barada alada etmeli dälsiňiz
  MT-STL0503
  MT-STL0501
  MT-STL0502

  Sorag-jogap

  1-nji sorag: Logotipimizi önümlerde çap edip bilersiňizmi?
  J: Hawa.Önümçiligimizden ozal bize resmi habar beriň we dizaýny ilki bilen öz nusgamyz esasynda tassyklaň.

  2-nji sorag: Gowşurmagyň wagty näçe wagt?
  J: Adatça nusga 3-5 gün, köpçülikleýin önümçilige 30 gün gerek, ahyrsoňy sargyt mukdaryna görä.

  3-nji sorag: Hil gözegçiligiňiz nähili?
  J: Öz QC sargyt tabşyrylmazdan ozal islendik çyra üçin 100% synag edýär.

  4-nji sorag: Haýsy şahadatnamaňyz bar?
  J: Önümlerimiz CE we RoHS standartlary tarapyndan synagdan geçirildi.Başga şahadatnamalar gerek bolsa, bize habar beriň, biz hem siziň üçin edip bileris.

  5-nji sorag.Mysal barada, transportyň bahasy näçe?
  Ightük agramyna, gaplaýyş ululygyna we ýurduňyza ýa-da welaýat sebtiňize we ş.m. baglydyr.

  6-njy sorag.Hiline nädip gözegçilik etmeli?
  J, IQC by Gelýän hil gözegçiligi by ähli çig mal, barlagdan soň ähli prosesi başlamazdan ozal.
  B, her baglanyşygy IPQC process Giriş prosesiniň hiline gözegçilik rol patrul barlagy.
  C, indiki amal gaplamasyna gaplamazdan ozal QC doly gözden geçirenden soň.D, OQC her bir terlik üçin doly gözden geçirmek üçin iberilmezden ozal.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň