Önüm merkezi

Gün şemalynyň reňkiniň üýtgemegi Kristal şar LED gün ykjam ýagty gün energiýasy bilen işleýän ýel çimi suw geçirmeýän asma gün çyrasy Patio howly bagynyň öý bezegi üçin

Gysga düşündiriş:


 • Material:ABS
 • Bulp görnüşi:Yşyk-diodly indikator
 • Batareýa:1pc Ni-MH 600mAh (goşulýar)
 • Funksiýa:Lightagtylyga duýgur, 7 reňkli çyra
 • Aýratynlyk:Gün
 • Gün paneli:2V 120mAh
 • Haryt ölçegi:12,7 * 70 sm (asylanda)
 • Önümiň arassa agramy:220g
 • Gaplamak:Goňur guty
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Aýratynlyklary

  • 【Gün energiýasy şemaly imes
   Energiýany tygşytlaýan gün energiýasy bilen üpjün etmek.Gün energiýasy ýel şemaly, açyk yşyk datçigi, şeýle hem ýokary hilli we çydamly ABS materialy bilen enjamlaşdyrylan.Reňk üýtgedýän çyralar size romantik we asuda atmosfera, özüňizi rahatlandyrmagyň has gowy usuly hödürleýär.
  • Wind Mutil reňk üýtgeýän ýel çaýlary】
   Gyzyl, Greenaşyl, Mämişi, Gök, Sary, Gyrmyzy reňkleriň arasynda tötänleýin üýtgeýän reňkler, bir reňkden beýlekisine ýumşak üýtgäp biler.“Spiral Kristal Ball Wind Chime” size romantik we asuda atmosfera, özüňizi rahatlandyrmagyň has gowy usuly hödürleýär.
  • Long Uzak wagtlyk energiýa tygşytlamak】
   Gün şöhlesiniň aşagynda zarýad berlende "ON" ýagdaýynda saklaň.Içinde ýagtylyk datçigi bilen, “LED Gün Spiral Kristal Ball Wind Chime” garaňky düşende awtomatiki ýanar. Gije 6-8 sagat (doly zarýad alandan soň) reňkli yşyklar berip biler.
  • 【Suw geçirmeýän dizaýn】Rainagyş we çyglylyk.Ygtybarly we çydamly plastmassa önümleri, solmaz, görnüşi üýtgemez, Buzdan we sowukdan gorkmaz.Daşlary asmak, eýwanyňyzy, bagyňyzy, gazonyňyzy we ş.m.
  • Oorapyk / açyk açyk gijeki ýagtylyk bezegi】
   Özboluşly bezeg sowgatlaryny agaçlardan, diwarlardan, eýwandan, bagdan, gazondan we beýleki aýratynlyklardan aňsatlyk bilen asyp bolýar.ýaşaýyş jaýyny we ýatylýan otagy bezemek üçin içerde ulanyp bilersiňiz
  MT-WBL0102
  MT-WBL0101

  Sorag-jogap

  1-nji sorag: Haýsy şahadatnamaňyz bar?
  J: Önümlerimiz CE we RoHS standartlary tarapyndan synagdan geçirildi.Başga şahadatnamalar gerek bolsa, bize habar beriň, biz hem siziň üçin edip bileris.

  2-nji sorag: iberiş görnüşiňiz nähili?
  J: Ekspress (TNT, DHL, FedEx we ş.m.), Deňiz ýa-da Howa arkaly iberýäris.

  3-nji sorag.Baha hakda?
  Bahasy ylalaşylýar.Mukdaryna ýa-da bukjasyna görä üýtgedilip bilner.Derňew geçireniňizde, isleýän mukdaryňyzy bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.

  4-nji sorag.Mysal barada, transportyň bahasy näçe?
  Ightük agramyna, gaplaýyş ululygyna we ýurduňyza ýa-da welaýat sebtiňize we ş.m. baglydyr.

  5-nji sorag.Hiline nädip gözegçilik etmeli?
  J, IQC by Gelýän hil gözegçiligi by ähli çig mal, barlagdan soň ähli prosesi başlamazdan ozal.
  B, her baglanyşygy IPQC process Giriş prosesiniň hiline gözegçilik rol patrul barlagy.
  C, indiki amal gaplamasyna gaplamazdan ozal QC doly gözden geçirenden soň.D, OQC her bir terlik üçin doly gözden geçirmek üçin iberilmezden ozal.

  6-njy sorag.Nusgany näçe wagt alyp bilerin?
  Nusgalar 7-10 günüň içinde eltip bermäge taýýar bolar.Nusgalar DHL, UPS, TNT, FEDEX ýaly halkara ekspress arkaly iberiler we 7-10 günüň içinde geler.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň