Önüm merkezi

Demirgazyk asma ýyly çyralar Üzüm rustiki batareýa, kemping üçin işleýän Dimmer çyrasy

Gysga düşündiriş:


 • Material:ABS + Demir
 • Bulp görnüşi:3 sany gyzgyn ak TUBE + 6 sany ak LED
 • Çykyş güýji:250 Lýumen
 • Batareýa:1x18650 3.7V 2000mAh Lityum batareýasy (içinde)
 • Funksiýa:Açmak üçin aýlaň, TUBE on-LED on TUBE we LED bilelikde
 • Aýratynlyk:USB zarýad bermek, çykyş
 • Haryt ölçegi:140 * 140 * 176mm
 • Önümiň arassa agramy:295g
 • Gaplamak:Reňk gutusy + USB kabeli (TYPE C)
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Aýratynlyklary

  Dimmable & Pleasant Bright: Gaýtadan zarýad berilýän çyra garaldyjy funksiýa bilen gelýär we 3 yşyklandyryş re (imi (ak yşyk, ýyly yşyk we ýyly ak çyra) bar.Diňe ýokarky wyklýuçateli öwüriň, soňra pes ýagtylykdan ýokary derejä aýlaň.Daş-töweregiňizi doly ýagtylandyrmaga ýa-da keýpiňizi düzmäge mümkinçilik berýän aýratynlyk.

  Uzyn batareýanyň ömri we gyssagly zarýad bermek: USB-C kabeli arkaly 4 sagat zarýad alandan soň pes ýa-da 3,5 sagat beýiklikde 50 sagat ulanyp boljak bu LED kempir çyrasy, içindäki zarýad berilýän batareýa.Dört sany yşyk-diodly indikator bar, olar näçe zarýadyň galandygyny we wagtynda zarýad alýandygyny size habar berýär.Çyra, şeýle hem gyssagly ýagdaýda öýjükli telefonlar ýa-da ykjam enjamlar üçin güýç banky bolup biler.

  ýeňil we göçme görnüşde, LED çyrany diňe bir planşetde däl, eýsem çopan çeňňeklerinde, çadyrlarynda ýa-da şahalarynda asyp bilersiňiz.Üzümiň görnüşi we gurluşy adaty ammar çyrasyna meňzeýär, kempir we açyk nahar iýmek ýa-da asuda agşam gezelenç etmek üçin ajaýyp ýoldaş.

  Güýçli we suwa çydamly: Açyk çyra metaldan we tohumly aýna obeer şaryndan ýasalýar, ýokary hilli demir içerki yşyklandyryş örtügini goraýar, tebigatda çydamly we henizem howlydan arka ýurda çenli kemsiz işleýär. IPX4 suw geçirmeýän reýting ýok diýmekdir ýagyşly howa ýa-da hemme tarapa suw sepmek hakda alada etmeli.

  Giňişleýin programma: Bu yşyk çyrasy islendik ýagdaýa iň oňat goşundy - bagda, kempir çadyrynda, gyssagly yşyklandyryşda, öýde elektrik togunyň kesilmeginde, Ro Christmasdestwo oturylyşygynda bezelip, ýumşak, ýyly, göze ilmeýän öwüşgin hödürläp, daşky gurşawy güýçlendirýär.Maşgalaňyz ýa-da dostlaryňyz üçin iň oňat dynç alyş sowgady.

  MT-L037-
  MT-L037
  MT-L037-4

  Sorag-jogap

  1-nji sorag: Logotipimizi önümlerde çap edip bilersiňizmi?
  J: Hawa.Önümçiligimizden ozal bize resmi habar beriň we dizaýny ilki bilen öz nusgamyz esasynda tassyklaň.

  2-nji sorag: Gowşurmagyň wagty näçe wagt?
  J: Adatça nusga 3-5 gün, köpçülikleýin önümçilige 30 gün gerek, ahyrsoňy sargyt mukdaryna görä.

  3-nji sorag: Töleg hakda näme?
  J: TT 30% tassyklanan PO-dan öňünden goýuň we iberilmezden ozal 70% tölegiň galyndysy.

  4-nji sorag.Mysal barada, transportyň bahasy näçe?
  Ightük agramyna, gaplaýyş ululygyna we ýurduňyza ýa-da welaýat sebtiňize we ş.m. baglydyr.

  5-nji sorag.Hiline nädip gözegçilik etmeli?
  J, IQC by Gelýän hil gözegçiligi by ähli çig mal, barlagdan soň ähli prosesi başlamazdan ozal.
  B, her baglanyşygy IPQC process Giriş prosesiniň hiline gözegçilik rol patrul barlagy.
  C, indiki amal gaplamasyna gaplamazdan ozal QC doly gözden geçirenden soň.D, OQC her bir terlik üçin doly gözden geçirmek üçin iberilmezden ozal.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň