Önüm merkezi

Batareýa görkezijisiniň kempir çyrasy, 1000LM bilen batareýa bilen işleýän LED, 4 ýagtylyk rejesi, suw geçirmeýän çadyr çyrasy, Tupan, gyssagly kömek, halas ediş enjamlary, gezelenç, balykçylyk, öý we başgalar üçin ajaýyp çyra.

Gysga düşündiriş:


 • Material:ABS + PC + TPR
 • Bulp görnüşi:42 Ak LED + 4 armyly ak LED
 • Çykyş güýji:400 Lýumen
 • Batareýa:3xD batareýa (aýryldy)
 • Funksiýa:Whiteyly ak çyra-ak reňkli yşygyň üstünde ak çyra we ak çyra bilelikde ýyly ak çyra we ak çyra bilelikde bilelikde;ädimsiz sazlamak üçin uzyn basyň
 • Aýratynlyk:Batareýa görkezijisi, aşagyndaky Hook bilen
 • Haryt ölçegi:90x90x185mm
 • Önümiň arassa agramy:385g
 • Gaplamak:Reňk gutusy
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Aýratynlyklary

  • Batareýanyň güýji görkezijisiniň funksiýasy, aşagyndaky Hook.
  • Brokary ýagtylyk we ölçelýän: 1000 lýuma çenli ýagtylygy sazlamak üçin düwmäni uzak basyň, tutuş meýdany okamak ýa-da ýagtylandyrmak üçin amatly.
  • 4 Yşyklandyryş tertibi: lightagtylyk reesimlerini üýtgetmek üçin düwmä gysga basyň (gündizine ak, ýyly ak, doly ýagtylyk, ýalpyldawuk).
  • Uzyn batareýanyň ömri: 3pc batareýalar bilen işleýär (muňa girmeýär), hatda 1000 lýumen ýagtylyk şertlerinde-de 12 sagat dowam edip biler.Zarýad berilmeýär.
  • IPX4 Suw çydamly: rainagyşly ýa-da garly günlerde açyk howada işlemek üçin amatly suwy ähli tarapdan sepmekden gorap biler.
  • Asma çeňňek we çykarylýan gapak: Aşakdaky çeňňek we ýokarsyndaky tutawaçlar bilen her dürli maksat bilen yza çekilip bilner.
  MT-L044-3
  MT-L044-2
  MT-L044

  Sorag-jogap

  1-nji sorag: Logotipimizi önümlerde çap edip bilersiňizmi?
  J: Hawa.Önümçiligimizden ozal bize resmi habar beriň we dizaýny ilki bilen öz nusgamyz esasynda tassyklaň.

  2-nji sorag: Haýsy şahadatnamaňyz bar?
  J: Önümlerimiz CE we RoHS standartlary tarapyndan synagdan geçirildi.Başga şahadatnamalar gerek bolsa, bize habar beriň, biz hem siziň üçin edip bileris.

  3-nji sorag: ippingük daşamagyňyzyň görnüşi nähili?
  J: Ekspress (TNT, DHL, FedEx we ş.m.), Deňiz ýa-da Howa arkaly iberýäris.

  4-nji sorag.Baha hakda?
  Bahasy ylalaşylýar.Mukdaryna ýa-da bukjasyna görä üýtgedilip bilner.Derňew geçireniňizde, isleýän mukdaryňyzy bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.

  5-nji sorag.Hiline nädip gözegçilik etmeli?
  J, IQC by Gelýän hil gözegçiligi by ähli çig mal, barlagdan soň ähli prosesi başlamazdan ozal.
  B, her baglanyşygy IPQC process Giriş prosesiniň hiline gözegçilik rol patrul barlagy.
  C, indiki amal gaplamasyna gaplamazdan ozal QC doly gözden geçirenden soň.D, OQC her bir terlik üçin doly gözden geçirmek üçin iberilmezden ozal.

  6-njy sorag.Nusgany näçe wagt alyp bilerin?
  Nusgalar 7-10 günüň içinde eltip bermäge taýýar bolar.Nusgalar DHL, UPS, TNT, FEDEX ýaly halkara ekspress arkaly iberiler we 7-10 günüň içinde geler.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň